Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 38 guests online
Strona domowa Aktualno?ci Nowa europejska nagroda EEA i NAS w dziedzinie ochrony przed ha?asem.
Nowa europejska nagroda EEA i NAS w dziedzinie ochrony przed ha?asem.
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Logo EAAPodczas presti?owej uroczysto?ci w nocy 9 listopada w Londynie Europejska Agencja ?rodowiska (European Environment Agency - EEA) oraz Stowarzyszenie na rzecz Redukcji Ha?asu (Noise Abatement Society - NAS) og?osi?y now? europejsk? nagrod? w dziedzinie walki z ha?asem. Nagroda b?dzie przyznawana za innowacyjne rozwi?zania problemw zwi?zanych z ha?asem. Jednocze?nie EEA publikuje wytyczne dotycz?ce wp?ywu ha?asu na zdrowie ludzi.

Problem nadmiernego ha?asu od ruchu drogowego w najwi?kszych miastach Europy ha?asu dotyczy oko?o 56 milionw ludzi. Nara?enie na dzia?anie ha?asu mo?e wywo?ywa? stres i wp?ywa? na podstawowe aktywno?ci cz?owieka, takie jak sen, odpoczynek czy nauka. D?ugotrwa?e nara?enie mo?e rwnie? wywo?a? choroby tak powa?ne, jak nadci?nienie i choroby uk?adu kr??enia.

NAS logoNAS przez ostatnie 10 lat przyznawa? "Oskary Ha?asu inicjatywom w Wielkiej Brytanii, ktre pomagaj? ogranicza? nadmierny ha?as. Obecnie organizacje EEA i NAS po??czy?y si?y w celu podniesienia ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa i nagradzania inicjatyw w ca?ej Europie.
Nowa europejska nagroda w dziedzinie ha?asu b?dzie zaprezentowana po raz pierwszy w listopadzie 2011 roku. Ka?dy produkt, kampania, innowacja lub program dzia?ania oferuj?ce kreatywne rozwi?zanie problemu ha?asu mo?e by? nominowane do nagrody.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zwana ha?asow? narzuca cz?onkom Unii Europejskiej wykonywanie map ha?asu i przygotowanie planw dzia?a? zmierzaj?cych do zapobiegania powstawaniu ha?asu w ?rodowisku i obni?ania jego poziomu. Panel Ekspertw w dziedzinie ha?asu Europejskiej Agencji ?rodowiska przygotowa? Przewodnik Dobrych Praktyk w zakresie ekspozycji na ha?as i potencjalnych efektw zdrowotnych, ktry mo?e pomc narodowym, regionalnym i lokalnym w?adzom przygotowa? plany dzia?ania poprzez zwi?z?e wyja?nienie jak szacowa? wp?yw ha?asu na zdrowie.

Dodatkowo EEA ostatnio zaktualizowa?a baz? danych swojego Europejskiego Serwisu do Obserwacji i Informacji o Ha?asie (Noise Observation and Information Service for Europe NOISE). Zawiera teraz dane o ha?asie krajw cz?onkowskich do 30 czerwca 2010 r. Dane s? dost?pne poprzez interaktywn? map? i mog? by? pobrane w r?nych formatach. Po raz pierwszy mapa wy?wietla tak?e lokalne mapy konturowe dla zaznaczonych obszarw.


?rd?a:


Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack