Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 40 guests online
Strona domowa Aktualno?ci Europejska Sie? ws. Ha?asu i Zdrowia - ENNAH
Europejska Sie? ws. Ha?asu i Zdrowia - ENNAH
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Logo ENNAH
G?wnym celem sieci ENNAH (The European Network on Noise and Health) jest u?atwienie komunikacji naukowej, wspieranie mi?dzydyscyplinarnej dyskusji i wymiany na polu zdrowia i ha?asu

Ha?as w ?rodowisku spowodowany przez transport i dzia?alno?? zak?adw przemys?owych jest uwa?any za istotny problem lokalnego ?rodowiska w Europie. Ilo?? skarg z powodu ha?asu wzros?a w Europie od 1992 r. i szacuje si?, ?e ok. 20% ludno?ci Unii Europejskiej (blisko 80 milionw ludzi) cierpi z powodu zbyt du?ego poziomu ha?asu. Naukowcy i eksperci ds. zdrowia uwa?aj?, ?e taka sytuacja jest nie do zaakceptowania (Zielona Ksi?ga Komisji Europejskiej, Przysz?a Polityka dot. Ha?asu, Bruksela, 1996).

Polityka przeciwha?asowa na poziomie europejskim wymaga wsparcia konkretnymi naukowymi dowodami na zale?no?? pomi?dzy ha?asem i zdrowiem. Dowody dotycz?ce zwi?zku nara?enia na ha?as i zdrowia nie s? spjne. Pomimo znacznych osi?gni?? naukowych w tej dziedzinie nadal istniej? powa?ne luki, ktre musz? by? wype?nione. Sie? ENNAH ma na celu dok?adne przeanalizowanie i popraw? wiedzy na temat wp?ywu ha?asu na zdrowie.

Dyrektywa ha?asowa, ktrej celem jest zdefiniowanie wsplnego podej?cia w ca?ej Unii Europejskiej do oceny i zarz?dzania poziomem ha?asu w ?rodowisku oraz w celu ograniczenia jego negatywnych skutkw.
Zgodnie z dyrektyw? kraje musz? przygotowa? mapy ha?asu i opracowa? plany dzia?ania w kierunku likwidacji obszarw o wysokiej ekspozycji na ha?as oraz zachowania obszarw ciszy. Obecnie w Europie ju? zosta?y opracowane pierwsze zestawy map ha?asu dla g?wnych tras infrastruktury transportowej i miast, a plany dzia?ania s? w przygotowaniu.

Sie? ENNAH ma na celu dostarczenie informacji, ktre s? przydatne dla dalszego rozwoju Dyrektywy ha?asowej poprzez badanie czy istniej?ce mapy ha?asu mog? by? wykorzystane do ustalenia wszelkich negatywnych efektw ha?asu na zdrowie.

ENNAH kontynuuje dorobek dwch poprzednich projektw finansowanych przez UE: RANCH i HYENA. Jest akcj? wspieraj?c? i koordynuj?c? tworz?c? sie? instytucji partnerskich koordynowanych przez Uniwersytet Queen Mary w Londynie. W sk?ad ENNAH wchodz? rwnie? Polskie jednostki: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w ?odzi.


?rd?a:
Strona projektu:http://www.ennah.eu
Plakat EUROREGIO 2010, Sonja Jeram "The European network on noise and health and its importance for Slovenia"


Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack