Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 4 guests online
Strona domowa Aktualno?ci Konsultacje spo?eczne Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem m.st. Warszawy wraz z prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko.
Konsultacje spo?eczne Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem m.st. Warszawy wraz z prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko.
Wpisany przez Piotr J?dzura   

Urz?d m.st. Warszawy zaprasza do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych projektu Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem dla m.st. Warszawy wraz z Prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.

Chcesz, ?eby w Warszawie by?o ciszej? Denerwuje Ci? ha?as ulicy? Zapoznaj si? z projektem ochrony stolicy przed ha?asem i zg?o? uwagi.

W dniach 7 - 30 kwietnia 2009 r., obydwa dokumenty zostan? wy?o?one do publicznej wiadomo?ci w siedzibie Biura Ochrony ?rodowiska (pl. Starynkiewicza 7/9, pi?tro V, pokj 503), a tak?e udost?pnione na stronie internetowej: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/. Wszelkie uwagi do Programu b?dzie mo?na zg?asza? w miejscu jego udost?pnienia (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8.00 16.00) oraz drog? elektroniczn?, pisz?c na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W ramach konsultacji zaplanowano rwnie? dwa otwarte spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi mieszka?cami Warszawy. Spotkania odb?d? si? w dniach 15 i 23 kwietnia 2009r. w godzinach 17.00 20.00 w Sali Koncertowej na VI pi?trze Pa?acu Kultury i Nauki (pl. Defilad 1),
a z dokumentem b?dzie mo?na zapozna? si? ju? od godziny 16.00. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przez autorw projekt Programu i Prognozy. B?dzie mo?na podyskutowa? o Programie oraz o zaproponowanych w nim rozwi?zaniach ograniczaj?cych ha?as w mie?cie, a tak?e zg?osi? opinie i uwagi do prezentowanych dokumentw. Sugestie mieszka?cw zostan? zarejestrowane i rozpatrzone, a nast?pnie wzi?te pod uwag? przy opracowaniu ko?cowej wersji Programu.

Rwnolegle z mieszka?cami swoje uwagi zg?asza? b?d? podmioty odpowiedzialne za jego realizacj? tj. m.in. zarz?dcy drg, lotnisk, kolei, transportu miejskiego. Nast?pnie Program zostanie zaopiniowany przez regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska i pa?stwowego wojewdzkiego inspektora sanitarnego. Ostateczna wersja Programu zostanie przed?o?ona Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia. Zatwierdzony Program stanie si? podstaw? do realizacji, zgodnie z przyj?tym harmonogramem, dzia?a? zmierzaj?cych do poprawy klimatu akustycznego naszego miasta.

Program opracowywany jest dla terenw, gdzie wyst?pi?y przekroczenia dopuszczalnych norm ha?asu i ma na celu dostosowanie jego poziomu do dopuszczalnego. W?rd rozwi?za?, ktrych wprowadzenie ograniczy uci??liwo?? ha?asu wymieni? nale?y przede wszystkim:
planowanie przestrzenne uwzgl?dniaj?ce uwarunkowania akustyczne terenw,
odpowiednie zarz?dzanie ruchem w mie?cie,
rozdzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego,
wprowadzanie ograniczenia pr?dko?ci ruchu pojazdw na wybranych obszarach i odcinkach drg,
budowanie obwodnic,
zastosowanie cichych nawierzchni jezdni oraz t?umi?cych podk?adw pod tory,
zastosowanie ekranw akustycznych.
Realizacja dzia?a?, zaproponowanych w Programie przyczyni si? w perspektywie d?ugofalowej do polepszenia warunkw ?ycia wszystkich mieszka?cw Warszawy. W Programie zostan? rwnie? wskazane tzw. obszary ciche, czyli miejsca, w ktrych zostanie zachowany klimat akustyczny na obecnym, korzystnym poziomie. Tereny te zostan? obj?te przepisami prawa miejscowego, w tym planistycznymi, ktre okre?l? szczeg?owo jakie rodzaje inwestycji i dzia?alno?ci mog? by? tam prowadzone.

Dodatkowe informacje na temat projektu Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem dla m.st. Warszawy wraz z Prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko pod nr telefonw 022 25 79 244 lub 022 25 79 259.

 

?rd?a:

oficjalny serwis informacyjny Warszawy http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/index.php?dzial=aktualnosci&ak_id=18510&kat=3

Portal drogowy Edroga http://www.edroga.pl

 

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack