Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 39 guests online
Strona domowa Aktualno?ci Relacja z Warsztatów Akustyki Przestrzennej - STOP NOISE w Warszawie.
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Logo Stop Noise13 stycznia w Studio Polskiego Radia odby?a si? konferencja z cyklu Stop Noise – warsztaty akustyki przestrzennej. Unikalne, dopasowane do tematyki miejsce oraz optymalnie dobrana tre?? przyci?gn??y ponad setk? uczestników.

Poruszali?my si? w kr?gu zagadnie? dotycz?cych akustyki na zewn?trz i wewn?trz. Wraz z uznanymi ekspertami w zakresie projektowania akustycznego przeszli?my przez wszystkie najwa?niejsze kwestie zwi?zane z akustyk? w projekcie.

W fizyczne podstawy akustyki wprowadzi? dr in?. J. Motylewski prezentuj?c bazowe poj?cia, definicje oraz parametry sygna?ów akustycznych zwi?zanych z akustyk? ?rodowiskow?, budowlan? i architektoniczno-urbanistyczn?. Nast?pnie p?ynnie przeszed? do kwestii zwi?zanych z rol? akustyki w ochronie ?rodowiska – g?ównych zagadnie? generacji, propagacji oraz ograniczenia ha?asu w otaczaj?cej nas przestrzeni.

Wraz z prof. dr hab. in?. arch. M. Stawick?-Wa?kowsk? prze?ledzili?my temat akustyki w projektowaniu urbanistycznym. Jak d?wi?k rozk?ada si? w przestrzeni zurbanizowanej przy ró?nych uk?adach zabudowy oraz w odniesieniu do zasadniczych typów ha?asu? Wyk?ad uzupe?ni?o wyst?pienie specjalisty z firmy URSA Polska, który przedstawi? najnowsze rozwi?zania dotycz?ce izolacji akustycznej w systemach suchej zabudowy oraz aktualne wyniki bada? w kwestii izolacji pod?óg p?ywaj?cych.

Po krótkiej przerwie przeszli?my do panelu zwi?zanego z akustyk? wn?trz. Najwa?niejsze parametry akustyki wn?trz oraz ró?norodne mo?liwo?ci kszta?towania akustyki sal przedstawi?a dr in?. M. Tejchert. Informacje dope?ni?o wyst?pienie eksperta z firmy ARMSTRONG – akustyka w pomieszczeniach u?yteczno?ci publicznej.

Ca?o?? zwie?czy? wyk?ad dr in?. T. Fideckiego dotycz?cy zagadnie? zwi?zanych z d?wi?kiem w architekturze widowiskowej. Jaki jest wp?yw funkcji obiektów na kszta?towanie d?wi?ku w salach teatralnych, muzycznych i widowiskowych? Dla kogo projektuje si? akustyk? – dla publiczno?ci, wykonawców, re?yserów d?wi?ku? Dodatkowo uczestnicy mogli zaznajomi? si? z najnowszymi rozwi?zaniami w zakresie projektowania akustyki ze wspomaganiem komputerowym.

Po prezentacjach nadszed? czas na pogl?dy i pytania uczestników, a tych, jak mogli?my si? przekona?, nie brakowa?o. Ogromne zainteresowanie tematem wywo?a?o o?ywion? dyskusj? na forum publicznym, a tak?e podczas rozmów kuluarowych.

Docenili?cie Pa?stwo pe?ne i klarowne wyst?pienia ekspertów, wy?mienity dobór tre?ci oraz miejsca, gdzie odbywa?a si? konferencja. Zreszt? niech za?wiadcz? o tym poni?sze opinie:
„Warsztaty by?y bardzo ciekawe, gratuluj? doboru prowadz?cych!”
„Pozdrawiam i gratuluje organizacji wczorajszych warsztatów.”
„Oby wszystkie konferencje by?y takie jak ta. Doskona?y dobór tre?ci, ciekawa wymiana pogl?dów. Gratuluj?.”

Bardzo dzi?kujemy za te i wiele innych podobnych opinii. Obiecujemy zorganizowa? takie samo, a mo?e jeszcze lepsze, kolejne spotkanie z cyklu Stop Noise w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy!

Bli?sze informacje na temat kolejnych spotka? z cyklu Stop Noise – warsztaty akustyki przestrzennej uzyskacie Pa?stwo pod numerem telefonu 022 664 44 44.
Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack