Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 40 guests online
Strona domowa
Nowe metodyki pomiarw ha?asu lotniczego, drogowego i kolejowego w ?rodowisku.
Dnia 22 lipca 2011 wesz?o w ?ycie rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska zawieraj?ce nowe metodyki pomiarw ha?asu lotniczego, drogowego i kolejowego w ?rodowisku.
Wprowadzono w nim szereg zmian w stosunku do metodyk dotychczas obowi?zuj?cych - poni?ej prze?ledz? najwa?niejsze z nich. Polecam zapoznanie si? z tre?ci? rozporz?dzenia, gdy? wszystkie pomiary rozpocz?te po dniu wej?cia w ?ycie rozporz?dzenia nale?y prowadzi? wed?ug nowych wymaga?. Tre?? rozporz?dzenia w pliku pdf do ?ci?gni?cia ze strony Internetowego Systemu Aktw Prawnych pod linkiem: http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20111400824&type=2

Pe?ny tytu?: rozporz?dzenie Ministra ?rodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymaga? w zakresie prowadzenia pomiarw poziomw substancji lub energii  w ?rodowisku przez zarz?dzaj?cego drog?, lini? kolejow?, lini? tramwajow?, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, Poz. 824).
Czytaj dalej ...
 
17-21.10.2011 - VIII Porwnania Mi?dzylaboratoryjne z Akustyki NTL-2011-2
Ze sporym wyprzedzeniem informujemy o planach na jesie?. Informacja ta szczeglnie zainteresuje firmy wykonuj?ce pomiary ha?asu na stanowiskach pracy i w ?rodowisku zewn?trznym - w szczeglno?ci laboratoria badawcze ha?asu akredytowane lub ubiegaj?ce sie o akredytacj? PCA.
Od 17 do 21 pa?dziernika 2011 roku (najprawdopodobniej w Nidzicy) firma NTLMK - Miko?aj Kirpluk organizuje VIII Porwnania Mi?dzylaboratoryjne z Akustyki - NTL-2011-2.

Program Porwna? tradycyjnie, oprcz pomiarw w symulowanym ?rodowisku, zawiera tak?e wyk?ady obejmuj?ce swym zakresem:
- podstawy akustyki - 2h,
- mierniki poziomu d?wi?ku - 1h,
- pomiary ha?asu - 4h,
- niepewno?? w badaniach akustycznych - 4h,
- prognozowanie emisji ha?asu - 2h.
Czytaj dalej ...
 
19-21 maj 2011 - Wroc?aw - XIV Mi?dzynarodowe Sympozjum In?ynierii i Re?yserii D?wi?ku
Politechnika Wroc?awska logo
XIV Mi?dzynarodowe Sympozjum In?ynierii i Re?yserii D?wi?ku odb?dzie si? w dniach 19-21 maja 2011 roku we Wroc?awiu. 
 
Sympozjum organizowane jest przez Katedr? Akustyki Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroc?awskiej pod auspicjami Sekcji polskiej Audio Engineering Society.

Do udzia?u w Sympozjum zapraszamy re?yserw i realizatorw d?wi?ku, akustykw, specjalistw od nag?o?nienia, pracownikw nauki zajmuj?cych si? problematyk? re?yserii i in?ynierii d?wi?ku oraz dziedzinami pokrewnymi, studentw, pracownikw firm zwi?zanych z produkcj? i dystrybucj? urz?dze? elektroakustycznych.

W programie przewidziane s? sesje referatowe i sesje warsztatowe. Odb?dzie si? tak?e Walne Zgromadzenie PS AES. Konferencja b?dzie mia?a miejsce w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej Hala Stulecia, Wroc?aw.

Szczeg?owe informacje i program sympozjum znajdziecie pod adresem: http://isset2011.pwr.wroc.pl/program/
Dodatkowo program sympozjum ubarwia rwnolegle odbywaj?cy si? we Wroc?awiu festiwal  MUSICA ELECTRONICA NOVA - 4. Mi?dzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej.
Zapraszamy.
 
13-16 wrze?nia 2011 - 58 Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2011 wraz z sesjami polsko-niemieckimi
Logo Otwarte Seminarium z Akustyki 2011Zapraszamy na 58. Otwarte Seminarium z Akustyki - OSA 2011. Seminarium jest w tym roku wyj?tkowo po??czone z 2. Polsko-Niemieck? Konferencj? z Akustyki.  
Oba wydarzenia odb?d? si? w dniach 13-16 wrze?nia 2011 w Juracie w Hotelu Delfin.

Na seminarium OSA przedstawiane s? prace teoretyczne, eksperymentalne, pomiarowe, techniczne, aplikacyjne, normatywne, itp.  Dopuszczalne jest referowanie prac b?d?cych w trakcie realizacji, nie w pe?ni zako?czonych.
W bardzo szerokim zakresie tematycznym seminarium znajdzie si? m.in. akustyka ?rodowiskowa, akustyka biomedyczna, hydroakustyka, elektroakustyka, akustyka mowy, wibroakustyka, akustyka wn?trz, ultrad?wi?ki.

2. Konferencja Polsko-Niemiecka jest nawi?zaniem do udanych spotka? akustykw z obu krajw w 2002 roku podczas konferencji DAGA w Bochum i w 2004 roku w Gda?sku. By? mo?e tego rodzaju spotkania akustykw z Polski i Niemiec wejd? na sta?e do kalendarza wydarze?.
Czytaj dalej ...
 
31.05.2011 - Seminarium LMS: Podstawy in?ynierii d?wi?ku

EC Test Systems LMS InternationalFirma EC Test Systems wraz ze swoim partnerem LMS International, serdecznie zapraszaj? na seminarium dotycz?ce podstaw in?ynierii d?wi?ku.
Seminarium odb?dzie si? 31 maja 2011 r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

To spotkanie o charakterze informacyjno edukacyjnym pozwoli odpowiedzie? na nast?puj?ce pytania:

  • Jaka jest r?nica mi?dzy moc? akustyczn?, nat??eniem d?wi?ku a ci?nieniem akustycznym?
  • Kiedy i w jaki sposb mo?emy zmierzy? te parametry? 
  • Dlaczego niektre urz?dzenia wydaj? si? ciche, podczas gdy niektrzy twierdz?, ?e maj? znacznie gorsze w?a?ciwo?ci ni? straszne, g?o?ne wersje?
  • Co rozumiemy poprzez jako?? d?wi?ku?
  • Jakie s? metody wyznaczania i rozwi?zywania problemw akustycznych?
  • Jak? rol? w in?ynierii d?wi?ku pe?ni symulacja oraz prbny ods?uch?

Seminarium przeznaczone jest dla ka?dego, kto chce zg??bi? swoj? wiedz? z zakresu akustyki oraz pozna? efektywne metody rozwi?zywania problemw z ha?asem.
Podczas spotkania przeprowadzone zostan? praktyczne pokazy metod oraz sprz?tu pomiarowego co pozwoli na pe?ne zrozumienie poruszanych zagadnie? jak i przyswojenie metodologii pomiarw parametrw akustycznych.
Czytaj dalej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack