Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 7 guests online
Strona domowa
Obszar ograniczonego u?ytkowania wok? lotniska Ok?cie jednak obowi?zuje
Lotnisko Ok?cie - start samolotuPojawi?a si? nadzieja na uzyskanie odszkodowa? dla mieszka?cw terenw s?siaduj?cych z warszawskim Ok?ciem i le??cych w obszarze ograniczonego u?ytkowania. Po wielu miesi?cach niepewno?ci i zamieszania wok? tej sprawy s?d apelacyjny orzek?, ?e rozporz?dzenie, na mocy ktrego ustanowiono OOU dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina jest obowi?zuj?ce.
Czytaj dalej...
 
28.02 - 4.03.2011 - XXXIX Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych
LOGO Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddzia? Grno?l?skiW dniach od 28 lutego do 4 marca 2011 r. odb?dzie si? w Szczyrku XXXIX Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych.

Konferencja stanowi forum dla wszystkich dziedzin wibroakustyki ?rodowiskowej.
W szczeglno?ci dotyczy to:
- ha?asu komunikacyjnego,
- ha?asu przemys?owego,
- wibroakustyki maszyn,
- akustyki pomieszcze?,
- ochrony przed ha?asem,
oraz podobnych zagadnie?.

Więcej…
 
Europejska Sie? ws. Ha?asu i Zdrowia - ENNAH
Logo ENNAH
G?wnym celem sieci ENNAH (The European Network on Noise and Health) jest u?atwienie komunikacji naukowej, wspieranie mi?dzydyscyplinarnej dyskusji i wymiany na polu zdrowia i ha?asu

Ha?as w ?rodowisku spowodowany przez transport i dzia?alno?? zak?adw przemys?owych jest uwa?any za istotny problem lokalnego ?rodowiska w Europie. Ilo?? skarg z powodu ha?asu wzros?a w Europie od 1992 r. i szacuje si?, ?e ok. 20% ludno?ci Unii Europejskiej (blisko 80 milionw ludzi) cierpi z powodu zbyt du?ego poziomu ha?asu. Naukowcy i eksperci ds. zdrowia uwa?aj?, ?e taka sytuacja jest nie do zaakceptowania (Zielona Ksi?ga Komisji Europejskiej, Przysz?a Polityka dot. Ha?asu, Bruksela, 1996).
Czytaj dalej...
 
Nowe rozporz?dzenie RM w sprawie przedsi?wzi?? mog?cych znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko.
Od 15 listopada zaczyna obowi?zywa? nowe rozporz?dzenie Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi?wzi?? mog?cych znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397). Ma ono istotne znaczenie dla wszystkich uczestnikw procesu oceny oddzia?ywania na ?rodowisko, w tym oceny emisji ha?asu do ?rodowiska.

Rozporz?dzenie wprowadza kwalifikacj? rodzajw przedsi?wzi?? na mog?ce zawsze znacz?co odzia?ywa? na ?rodowisko i mog?ce potencjalnie znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko. Zawiera te? wykaz przypadkw, w ktrych zmiany dokonywane w obiektach nale?y traktowa? jako takie przedsi?wzi?cia.

Z dniem wej?cia w ?ycie nowego rozporz?dzenia traci moc rozporz?dzenie z dnia 9 listopada 2004 r.w sprawie okre?lenia rodzajw przedsi?wzi?? mog?cych znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko oraz szczeg?owych uwarunkowa? zwi?zanych z kwalifikowaniem przedsi?wzi?cia do sporz?dzenia raportu o oddzia?ywaniu na ?rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r.) wraz z aktami je zmieniaj?cymi Dz. U. Nr 92, poz. 769 z 2005 r. oraz Dz. U. Nr 158, poz. 1105 z 2007 r.
 
Nowa europejska nagroda EEA i NAS w dziedzinie ochrony przed ha?asem.
Logo EAAPodczas presti?owej uroczysto?ci w nocy 9 listopada w Londynie Europejska Agencja ?rodowiska (European Environment Agency - EEA) oraz Stowarzyszenie na rzecz Redukcji Ha?asu (Noise Abatement Society - NAS) og?osi?y now? europejsk? nagrod? w dziedzinie walki z ha?asem. Nagroda b?dzie przyznawana za innowacyjne rozwi?zania problemw zwi?zanych z ha?asem. Jednocze?nie EEA publikuje wytyczne dotycz?ce wp?ywu ha?asu na zdrowie ludzi.

Problem nadmiernego ha?asu od ruchu drogowego w najwi?kszych miastach Europy ha?asu dotyczy oko?o 56 milionw ludzi. Nara?enie na dzia?anie ha?asu mo?e wywo?ywa? stres i wp?ywa? na podstawowe aktywno?ci cz?owieka, takie jak sen, odpoczynek czy nauka. D?ugotrwa?e nara?enie mo?e rwnie? wywo?a? choroby tak powa?ne, jak nadci?nienie i choroby uk?adu kr??enia.
Czytaj dalej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack