Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 33 guests online
Strona domowa Kompendium wiedzy Czym jest akustyka?
Czym jest akustyka?

Akustyka, w oglnym rozumieniu, jest dzia?em nauki (fizyki, techniki) zajmuj?cym si? badaniem istoty fal akustycznych pocz?wszy od procesw ich powstawania, poprzez sposb rozprzestrzeniania si? w o?rodkach, po ich wykorzystanie praktyczne oraz oddzia?ywanie na cz?owieka i ?rodowisko naturalne.

W j?zyku potocznym cz?sto kojarzy si? akustyk?, jako nauk? o d?wi?kach s?yszalnych dla cz?owieka. Nie jest to do ko?ca zgodne z prawd?. Akustyka obejmuje swym zakresem tak?e nauki o falach akustycznych dla cz?owieka nies?yszalnych: ultra- i infrad?wi?kach.

Spektrum dziedzin wsp?czesnej nauki, w jakich znajduje swoje miejsce akustyka, jest ogromne. W?rd najbardziej powszechnych jej ga??zi nale?a?oby wyr?ni? nast?puj?ce:

Drogi g?osowe cz?owieka.

- akustyk? mowy badaj?c? sposb wytwarzania d?wi?kw w uk?adzie mowy cz?owieka oraz procesy rozumienia mowy, zwi?zan? rwnie? obecnie z cyfrow? syntez?, przetwarzaniem i analiz? ludzkiej mowy;

- psychoakustyk? ?ci?le powi?zan? z psychologi?, zaanga?owan? w wyja?nianie procesw zwi?zanych z postrzeganiem d?wi?kw przez aparat s?uchowy cz?owieka;

Urz?dzenia HI-FI- elektroakustyk? dziedzin? opart? na analogiach elektro-mechano-akustycznych, rozwijaj?c? technik? budowy i dzia?ania urz?dze? elektrycznych wytwarzaj?cych, przetwarzaj?cych i zapisuj?cych fale akustyczne przy wykorzystaniu zjawisk elektrycznych i magnetycznych;

- akustyk? muzyczn? opisuj?c? zjawiska fizyczne zwi?zane z powstawaniem d?wi?kw w instrumentach muzycznych, ale rwnie? zajmuj?c? si? analiz? struktur tj. melodia czy ?piew;

Badanie ultrasonografem.

- akustyk? ultrad?wi?kow? obejmuj?c? wykorzystanie fal akustycznych o cz?stotliwo?ciach powy?ej zakresu ludzkiego s?yszenia, osi?gni?cia tej dziedziny s? obecnie szeroko wykorzystywane w medycynie i wielu ga??ziach przemys?u;

Pomiary wibracji pojazdu.

- wibroakustyk? obejmuj?c? opis zjawisk zwi?zanych z drganiami uk?adw mechanicznych, obecnie jest to dziedzina dynamicznie si? rozwijaj?ca i niezwykle istotna dla wsp?czesnego przemys?u i budownictwa;

Budowa.

- akustyk? budowli zaanga?owan? w opis rozprzestrzeniania si? fal akustycznych w budynkach i rozwi?zywanie problemw z tym zwi?zanych;

- akustyk? wn?trz badaj?c? sposb rozprzestrzeniania si? d?wi?kw i dostarczaj?c? metod kszta?towania po??danych warunkw akustycznych wewn?trz pomieszcze? zamkni?tych;Trasa komunikacyjna.

- akustyk? ?rodowiskow? opisuj?c? rozprzestrzenianie si? d?wi?kw w przestrzeni otwartej, kojarzon? g?wnie z zagadnieniami ochrony cz?owieka przed d?wi?kami uci??liwymi, czyli ha?asem.


?rd?em wszystkich powy?szych dziedzin akustyki stosowanej jest akustyka oglna zwana fizyczn?, ktra dostarcza matematycznych opisw zjawisk fizycznych tj.: propagacja fal w r?nych o?rodkach, odbicie, absorpcja (poch?anianie), interferencja (nak?adanie), dyfrakcja (uginanie na kraw?dziach przeszkd) czy refrakcja (uginanie przy przej?ciu pomi?dzy r?nymi o?rodkami).

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack