Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 35 guests online
Strona domowa Kompendium wiedzy Zarys historyczny akustyki.
Zarys historyczny akustyki.

Nazwa akustyka pochodzi z j?zyka greckiego, od s?owa ?????????? (akoustikos) do s?uchania, ze s?yszenia oraz s?owa ???????? (akoustos) s?yszany, s?yszalny.

U swych korzeni akustyka by?a nauk? tylko o d?wi?kach s?yszalnych. Ultrad?wi?ki i infrad?wi?ki traktowano jako osobne dziedziny. Z biegiem czasu zakres stosowania nazwy akustyka powi?kszy? si? o cz?stotliwo?ci poni?ej i powy?ej pasma s?yszalnego.

Akustyka jest pierwsz? z dziedzin fizyki. Jej pocz?tki si?gaj? VI-I wieku p.n.e. Rycina przedstawiaj?ca eksperymenty Pitagorasa.

Pierwszym, ktry zainteresowa? si? d?wi?kiem i rozpocz?? studia w tym kierunku by? Pitagoras (ok. 550 r. p.n.e.).

Stara? si? znale?? odpowied? na pytanie dlaczego niektre zestawienia jednocze?nie brzmi?cych d?wi?kw wydaj? si? bardziej harmonijnie ni? inne.

Do jego osi?gni?? nale?y pierwsza prba fizycznej interpretacji drga? struny jako ?rd?a d?wi?ku oraz matematyczne wyja?nienie praw rz?dz?cych harmoni? w muzyce.

Kolejnym istotnym krokiem by? wniosek Arystotelesa (384 322 r. p.n.e.), i? d?wi?k sk?ada si? z istniej?cych w powietrzu stref zag?szczenia i rozrzedzenia uwa?any za wst?p do opisu natury d?wi?ku jako fali. Plan teatru rzymskiego Witruwiusza.

Pocz?tki akustyki architektonicznej szacuje si? na 20 r. p.n.e., kiedy to rzymski architekt i in?ynier Witruwiusz spisa? zestaw praw architektonicznych na potrzeby budowy teatrw zawieraj?cy m.in. opisy wp?ywu pog?osu, echa i interferencji fal akustycznych.

Dalsze podwaliny pod rozwj akustyki stworzyli m.in. Mersen ("Harmonia Unwersalis", 1636 r.) i Galileusz, ktrzy w XVI w., kontynuuj?c prace Pitagorasa, opisali prawa drgania strun i zasady harmonii. Przez nich rwnie?, prawdopodobnie niezale?nie, zosta?o odkryte zjawisko rezonansu akustycznego.

Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642).

W wczesnych czasach istnia?y ju? pierwsze przes?anki ?wiadcz?ce o analogii d?wi?ku do fal obserwowanych na wodzie. Podejrzewano wprawianie powietrza w ruch oscylacyjny przy emisji d?wi?ku oraz zjawisko zaginania si? d?wi?ku na przeszkodach.

Z twierdze? dotycz?cych sko?czonej pr?dko?ci rozprzestrzeniania si? d?wi?ku wynik?o przeprowadzenie przez Mersena pierwszej pomy?lnej prby pomiaru jego pr?dko?ci (jednak?e otrzymana przez niego wielko?? by?a zbyt du?a, ok. 450 m/s).

W tym te? czasie dowd na konieczno?? obecno?ci powietrza do emisji i transmisji d?wi?ku dostarczy? swym do?wiadczeniem Boyle w 1640 r.

Pierwszy matematyczny opis praw rz?dz?cych rozprzestrzenianiem si? d?wi?ku zawar? Isaac Newton w swoim dziele Principia z 1686 r.

Pomimo wielu brakw i niedoci?gni?? (m. in. b??dny wzr opisuj?cy pr?dko?? d?wi?ku Newtona poprawi? dopiero w 1826 r. Laplace) sta?o si? ono punktem wyj?ciowym dla rozwoju matematycznej teorii propagacji d?wi?ku i fundamentem dalszych odkry? w tej dziedzinie.

Teoria propagacji d?wi?ku zacz??a nabiera? wyra?nych kszta?tw w XVIII w. Dzi?ki takim nazwiskom jak Lagrange czy Euler dokonano skoku od fizycznych teorii i koncepcji o naturze d?wi?ku do rzeczywistych matematycznych opisw i modeli. Na ich pracach, w formie znacznie rozszerzonej i udoskonalonej, oparta jest ca?a wsp?czesna akustyka.

Pierwotny rezonator Helmholtza.Wielkimi nazwiskami XIX-wiecznej akustyki byli m.in. Helmholtz (od jego nazwiska pochodzi nazwa typu rezonatorw) i lord Rayleigh (prawdziwe nazwisko J. W. Strutt, napisa? dzie?o The Theory of Sound).

W 1809 J.B. Biot zmierzy? po raz pierwszy pr?dko?? d?wieku w ciele sta?ym, mianowicie w ?elazie lanym (wykorzysta? w tym celu ?eliwne rury kanalizacyjne w Pary?u) i uzyska? warto?? 3170 m/s znacznie wi?ksz? ni? dla powietrza (?eliwo jest bowiem o wiele bardziejspr??yste). W 1826 r. D. Colladon i Ch. Sturm zmierzyli pr?dko?? d?wi?ku w wodzie (jeziora Geneva w Szwajcarii), uzyskuj?c wynik 1435 m/s.Eksperyment D. Colladona i Ch. Sturma.

Wheatstone, Ohm i Henry stworzyli podstawy do rozwoju elektroakustyki. Pocz?tek XX wieku przynis? ju? niezliczon? liczb? technicznych zastosowa? dotychczas opracowanych fundamentw naukowych, m.in. pocz?tki techniki fonicznej, rozwj akustyki architektonicznej i akustyki wn?trz (teoria pog?osowa Sabinea).

Zupe?nie now? p?aszczyzn? zastosowa? odkryto wraz z dynamicznym rozwojem technik komputerowych i elektroniki w XX i XXI wieku. Nast?pi? burzliwy rozwj technologii urz?dze? fonicznych, powsta?y nowe techniki zapisu, transmisji i kompresji d?wi?ku.
Powszechne sta?y si? przeno?ne odtwarzacze muzyki, telefony komrkowe, czy systemy d?wi?ku przestrzennego w kinach domowych. Medycyna korzysta z najnowocze?niejszych technologii diagnostyki i terapii ultrad?wi?kowych. Dzi?ki bardzo szybkim komputerom i zastosowaniu technik komputerowego modelowania zjawisk, mo?liwe s? m.in. symulacje procesw powstawania i propagacji wibracji w przemy?le oraz ich optymalizacja, tworzenie modeli nowych materia?w o po??danych w?a?ciwo?ciach akustycznych, modelowanie pl akustycznych pomieszcze?, czy powstawanie coraz dok?adniejszych prognoz rozprzestrzeniania si? ha?asu w ?rodowisku i map akustycznych.

Dzi? pewnym jest, ?e ci?gle rosn?cy zakres praktycznych zastosowa? nauki o d?wi?ku w po??czeniu z obecnym rozwojem technik cyfrowych wr?? ?wietlan? przysz?o?? akustyki XXI wieku.

?rd?a fotografii:

http://www.mi.sanu.ac.yu/vismath/jadrbookhtml/part10.html

http://www.forumromanum.org/life/johnston_9.html#326

http://www.malaspina.com/jpg/galileo.jpg

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack