Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 35 guests online
Strona domowa Prawo Polityka Ekologiczna Pa?stwa w latach 2009 - 2012
Polityka Ekologiczna Pa?stwa w latach 2009 - 2012
Czwartek, 05 Luty 2009 22:56

PrzyrodaNa stronie Ministerstwa ?rodowiska ukaza? si? dokument "Polityka ekologiczna Pa?stwa w latach 2009-2012 z perspektyw? do roku 2016".

Opracowanie to jest drugim z rz?du tego rodzaju dokumentem strategicznym wymaganymi Ustaw? z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony ?rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p?n. zmianami).

W dokumencie zachowano struktur? dokumentu podobn? do Polityki ekologicznej Pa?stwa na lata 2003-2006, inaczej akcentuj?c potrzeb? dzia?a? uznanych jako priorytetowe.

 

Zamieszczono rozdzia? zawieraj?cy podsumowanie ca?ego dokumentu, krtkie zestawienie dzia?a? podj?tych w latach 2007-2008 i wskazuj?cego na g?wne wyzwania i najwa?niejsze priorytety polityki ekologicznej RP w najbli?szych 4-8 latach.

Jako najistotniejsze dzia?ania w aspekcie planowania przestrzennego ale dotykaj?cych rwnie? problemw ponadnormatywnego ha?asu w najbli?szych latach (do roku 2012) wymieniono:

  • wdro?enie wytycznych metodycznych dotycz?cych uwzgl?dnienia w planach zagospodarowania przestrzennego wymaga? ochrony ?rodowiska i gospodarki wodnej, w szczeglno?ci wynikaj?cych z opracowa? ekofizjograficznych, prognoz oddzia?ywania na ?rodowisko (wraz z popraw? jako?ci tych dokumentw),
  • wdro?enie przepisw umo?liwiaj?cych przeprowadzanie strategicznej oceny oddzia?ywania na ?rodowisko ju? na etapie studium uwarunkowa? i kierunkw zagospodarowania przestrzennego (ktre jest opracowaniem planistycznym obejmuj?cym teren ca?ej gminy),
  • zatwierdzenie wszystkich obszarw europejskiej sieci Natura 2000 oraz sporz?dzenie dla nich planw ochrony,
  • wdro?enie koncepcji korytarzy ekologicznych,
  • uwzgl?dnianie obszarw nara?onych na niebezpiecze?stwo powodzi,
  • okre?lenie zasad ustalenia progw tzw. ch?onno?ci ?rodowiskowej oraz pojemno?ci przestrzennej zale?nie od typu ?rodowiska,
  • wprowadzenie mechanizmw ochrony zasobw z?? kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemo?liwiaj?cym przysz?e wykorzystanie,
  • uwzgl?dnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wynikw monitoringu ?rodowiska, w szczeglno?ci w zakresie powietrza, wd i ha?asu.

W nowej Polityce ekologicznej stwierdzono, ?e dziedzina ochrony przed ha?asem i promieniowaniem elektromagnetycznym by?a w ostatnich latach zaniedbana.

Pomimo wprowadzenia nowych metod oceny klimatu akustycznego oraz opisania referencyjnych metod pomiarw ha?asu w ?rodowisku, ha?as jako zanieczyszczenie ?rodowiska nie doczeka? si? dot?d nadania mu wystarczaj?co du?ego znaczenia, na jakie zas?uguje.

TransportNadmierny ha?as stanowi jedno z najbardziej uci??liwych zanieczyszcze? ?rodowiska w miastach i wzd?u? szlakw komunikacyjnych.

W Polsce oko?o 13 mln osb, czyli 35% og?u mieszka?cw kraju, nara?onych jest na ponadnormatywny poziom ha?asu w czasie dnia (60 dB) oraz w nocy (50 dB). Ponad 80% tej uci??liwo?ci jest zwi?zane z oddzia?ywaniem ha?asu z drg publicznych.

Ostatnio wzrasta te? zagro?enie ha?asem powodowanym przez lotnictwo, w zwi?zku z dynamicznym rozwojem tej ga??zi transportu.

Brakuje kompletu map akustycznych, co mo?e stanowi? zagro?enie dla wykonania programw ochrony ?rodowiska przed ha?asem, ktre powinny zosta? wykonane na u?ytek administracji samorz?dowej.

Konieczne jest sporz?dzenie planw ochrony przed ha?asem w oparciu o mapy akustyczne w pierwszej kolejno?ci dla du?ych miast powy?ej 250 tys. mieszka?cw. Plany te s? niezb?dne w planowaniu przestrzennym. Jak dot?d takich map jeszcze nie posiadaj? dwa miasta.

Pozostawia du?o do ?yczenia monitoring ha?asu w miastach i przy drogach publicznych - k?adzie si? nacisk na ich rozwj.


Jako najwa?niejsze dzia?ania zmierzaj?ce do ochrony spo?ecze?stwa przed ha?asem w latach 2009-2012 wymienia si?:

  • pilne sporz?dzenie map akustycznych dla miast powy?ej 100 tys. mieszka?cw oraz dla drg krajowych i lotnisk,
  • pilne sporz?dzenie programw ochrony przed ha?asem.

Programy te powinny zawiera? konkretne rozwi?zania techniczne i organizacyjne zmierzaj?ce do zminimalizowania poziomw ha?asu tam, gdzie jest on ponadnormatywny.

W?rd tych dzia?a? (zmierzaj?cych szczeglnie do likwidacji ?rde? ha?asu) wymienia si?:

- stworzenie stref wolnych od transportu,

- ograniczenie szybko?ci ruchu,

- wymian? taboru tramwajowego na mniej ha?a?liwy,

- budow? ekranw akustycznych,

- wykorzystywanie planowania przestrzennego do rozdzielenia potencjalnych ?rde? ha?asu od terenw mieszkaniowych,

- rozwj systemu monitoringu ha?asu.

Dzia?ania zmierzaj?ce do ochrony spo?ecze?stwa przed ponadnormatywnym dzia?aniem ha?asu nale?? do kompetencji w?adz samorz?dowych.

Jako cel ?redniookresowy w zakresie ochrony przed ha?asem (do roku 2016) okre?lono dokonanie wiarygodnej oceny nara?ania spo?ecze?stwa na ponadnormatywny ha?as i podj?cie krokw do zmniejszenia tego zagro?enia tam, gdzie jest ono najwi?ksze.


Szacuje si?, ?e niezb?dne nak?ady na wykonanie zada? okre?lonych w polityce ekologicznej na lata 2009-2012 wynios? 66,2 mld z? (ceny 2007 r.), a na lata 2013-2016 63,5 mld z? (ceny 2007 r.).

Tak wysokie koszty szacowane na ochron? ?rodowiska niezb?dne do poniesienia w okresie do 2016 r. wynikaj? przede wszystkim z zobowi?za? zawartych przez RP w Traktacie Akcesyjnym.
Przewiduje si?, ?e nak?ady (ceny 2007 r.) potrzebne na realizacj? celw polityki ekologicznej w okresie 2009-2012, bior?c pod uwag? kierunki inwestowania w ochronie ?rodowiska, b?d? kszta?towa?y si? nast?puj?co:
? ochrona powietrza atmosferycznego 19,3 mld z?,
? ochrona wd i gospodarka wodna 36,1 mld z?,
? gospodarka odpadami 6,7 mld z?.
? na inne cele polityki ekologicznej dotycz?ce przedsi?wzi?? w zakresie ochrony przed ha?asem i polami elektromagnetycznymi, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, r?norodno?ci przyrodniczej i krajobrazu, dzia?alno?? badawczo-rozwojow? w ochronie ?rodowiska, monitoring oraz pozosta?? dzia?alno?? w ochronie ?rodowiska - 4,1 mld z?.

 

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack