Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 32 guests online
Strona domowa Programy
NTLMK - programik do demonstracji rozprzestrzeniania si? ha?asu
Środa, 01 Czerwiec 2011 22:17
Na stronie ntlmk.com pojawi? sie do pobrania przygotowany przez Miko?aja Kirpluka programik umo?liwiaj?cy prost? i intuicyjn? symulacj? zjawiska sumowania si? poziomw d?wi?ku od trzech ?rde?. ?rd?a oczywi?cie s? w domy?le ?rd?ami ha?asu, a wi?c emituj? sygna?y nieskorelowane (niezale?ne), s? punktowe i wszechkierunkowe - o niesko?czenie ma?ych wymiarach i emituj?ce d?wi?k jednakowo w ka?dym kierunku.
 
Poprzez zmian? wzajemnego po?o?enia ?rde? oraz zdefiniowania mocy akustycznej ka?dego z nich Programik do demonstracji emisji ha?asumo?emy obserwowa? wynik w postaci ma?ej mapki z wykre?lonymi strefami o okre?lonych poziomach d?wi?ku. Bardzo sympatyczn? rzecz? jest wyliczenie poziomu d?wi?ku w punkcie pomiarowym wraz z pokazaniem jak du?y wp?yw ma ka?de ze ?rde? na wynik.
Ciekawe efekty daj? obliczenia dla zaprogramowanych domy?lnych 4 rodzajw ustawie? ?rde? - linia pozioma, pionowa, w trjk?t i wszystkie ?rd?a razem.

Programik, mimo swojej prostoty, niesie ze sob? istotn? warto?? edukacyjn?. Nie dla wszystkich, szczeglnie pocz?tkuj?cych, jest zrozumia?e jak d?wi?k rozchodzi si? w powietrzu, gdy? poziomy d?wieku nie sumuj? sie liniowo, a logarytmicznie. W istocie program jest miniatur? zaawansowanych programw do oblicze? emisji ha?asu takich jak SoundPlan, IMMI czy CadnaA.
Podsumowuj?c:
 - polecam poczatkuj?cym - pomaga wyrobi? intuicj?,
 - dla bardziej zaawansowanych mo?e stanowi? ciekawostk? lub ma?y komputerowy gad?et.

Bezpo?redni link do pliku: http://ntlmk.com/MK_HALAS_demo_v4.zip


 
Opcje dodatkowe do systemu SAMURAI.
Wtorek, 09 Luty 2010 20:39
Po zainstalowaniu dodatkowych rozzerze? system SAMURAI mo?e by? wykorzystywany w praktycznie ka?dym rodzaju pomiarw akustycznych i pomiarw wibracji.

Pomiary czasu pog?osuDost?pne s? nast?puj?ce rozszerzenia:
HVMA (Human Vibration Multi-Analyzer) analizator wibracji cz?owieka. Analizator wibracji cz?owieka umo?liwia pomiar wibracji cia?a ludzkiego w trzech osiach z u?yciem wa?enia zgodnie ze standardami ISO 2631 i ISO 5349. Warto?ci dla osi x-, y-, oraz z-, jak rwnie? wektor wypadkowy dla r?ki/ramienia i ca?ego cia?a z wa?eniem Comfort i Health wy?wietlane s? rwnocze?nie.
Automatyzacja Automatyczne porwnanie analizy cz?stotliwo?ci z widmem odniesienia i ich obs?uga wraz z automatyczn? reakcj? urz?dzenia (wys?anie wiadomo?ci, prze??czenie sygna?u wyj?ciowego lub start aplikacji, np. wys?anie emaila).
Miernik wibracji Ta opcja umo?liwia pojedyncze i podwjne ca?kowanie sygna?u, filtrowanie filtrami dolno- i grnoprzepustowymi trzeciego rz?du z prze??czanymi cz?stotliwo?ciami granicznymi. Miernik wibracji spe?nia standardy dla miernikw wibracji na maszynach: ISO 2954, ISO 7919, DIN ISO 10816 dla ustawie? HP=10Hz i LP=1kHz.
Wi?cej...
 
SAMURAI - pakiet oprogramowania wielokana?owego analizatora akustycznego.
Wtorek, 09 Luty 2010 20:05

false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pomiar Pass-bySAMURAI jest uniwersalnym systemem do wielokana?owej analizy sygna?w akustycznych i wibracji stworzonym przez firm? SINUS.

Pozwala na prac? w czasie rzeczywistym z u?yciem m.in. Soundbooka i Harmonie.
U?ytkownik oprogramowania ma dost?p do szerokiej gamy funkcji dost?pnych jednocze?nie na wszystkich kana?ach pomiarowych.

SAMURAI - posiada efektywny interfejs u?ytkownika w Windows - obs?uga za pomoc? wska?nika i ekranu dotykowego.
Warto?ci mierzone mog? by? wy?wietlane nawet na 16 oknach, rwnocze?nie ze zbieraniem danych i ich zapisem.
W?a?ciwo?ci wy?wietlania mog? by? ustawiane przed, w trakcie i po pomiarach.
Mo?liwe jest zapisanie ustawie? u?ytkownika i oraz wybr wiele trybw zapisu danych.
Wi?cej...
 
Środa, 30 Grudzień 2009 00:40

Firma Wlfel Mesysteme wci?? rozwijaj?c program IMMI stworzy?a do niego kolejny modu? obliczeniowy. Tym razem, oprcz oblicze? emisji ha?asu w ?rodowisku, zaproponowa?a rozwi?zanie umo?liwiaj?ce obliczanie poziomw d?wi?ku w halach i na stanowiskach pracy.

Workplace Noise Module pozwala na: - swobodne modelowanie wn?trz pomieszcze? przemys?owych (wraz z po?o?eniem i kszta?tem ekranw przeciwd?wi?kowych czy uwzgl?dnieniem geometrii sufitu baffle), - definicj? ?rde? - wyznaczanie krzywych zaniku d?wi?ku.
Czytaj dalej...
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack