Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 11 guests online
Strona domowa Programy SAMURAI - pakiet oprogramowania wielokana?owego analizatora akustycznego.
SAMURAI - pakiet oprogramowania wielokana?owego analizatora akustycznego.
Wtorek, 09 Luty 2010 20:05

false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pomiar Pass-bySAMURAI jest uniwersalnym systemem do wielokana?owej analizy sygna?w akustycznych i wibracji stworzonym przez firm? SINUS.

Pozwala na prac? w czasie rzeczywistym z u?yciem m.in. Soundbooka i Harmonie.
U?ytkownik oprogramowania ma dost?p do szerokiej gamy funkcji dost?pnych jednocze?nie na wszystkich kana?ach pomiarowych.

SAMURAI - posiada efektywny interfejs u?ytkownika w Windows - obs?uga za pomoc? wska?nika i ekranu dotykowego.
Warto?ci mierzone mog? by? wy?wietlane nawet na 16 oknach, rwnocze?nie ze zbieraniem danych i ich zapisem.
W?a?ciwo?ci wy?wietlania mog? by? ustawiane przed, w trakcie i po pomiarach.
Mo?liwe jest zapisanie ustawie? u?ytkownika i oraz wybr wiele trybw zapisu danych.

SAMURAI umozliwia prezentacj? parametrw i wynikw w czasie trwania pomiarw oraz pozwala na p?niejsz? obrbk? wynikw.
W trakcie przebiegu pomiarw dane z wszystkich wirtualnych instrumentw (tj. poziomy d?wi?ku, widmo, pr?dko??, wideo, kana?y wolnozmienne) s? zapisywane na osobnych ?cie?kach.

System daje mnstwo mo?liwo?ci, m.in.:
- tworzenie bazy danych dla u?ywanych typw przetwornikw,
- szeroki zakres funkcji do analizy tj. miernik poziomu d?wi?ku, widmo, historia, sonogram, wykres wodospadowy, kana?y wej?ciowe,
- wygodne dostosowanie przez u?ytkownika w?a?ciwo?ci wy?wietlania,
- dost?p do plikw przez wewn?trzn? przegl?dark?,
- sk?adowanie danych bezpo?rednio na zewn?trznej pami?ci USB,
- wszystkie dane statystyczne mog? by? wyznaczane dla oktaw i w?skich pasm,
- automatyczne sprawdzenie kalibracji przed pomiarami,
- z?o?one triggery i markery,
- wy?wietlanie widma w tercjach i FFT w tym samym oknie,
- okno do wy?wietlania tonalno?ci,
- wy?wietlania danych w domenie czasu i pr?dko?ci obrotowej,
- wykorzystuje tryb u?pienia komputera PC, w??czaj?c go na zdefiniowane okresy pomiarowe.

W sk?ad systemu wchodzi te? eksport danych do nast?puj?cych formatw:
- Noise & Vibration Works
- si++ Workbench
- MS Excel
- ASCII
- Universal File Format (UFF)

Pomiar sygna?u sweep
SAMURAI posiada tryb REPLAY, ktry umo?liwia odtworzenie zapisanych pomiarw.
W trybie Easy Operator ustawienia mog? by? predefiniowane dla niedo?wiadczonych u?ytkownikw z ograniczonym dost?pem do programu.

Poza kana?ami do pomiarw typowo akustycznych, dost?pne s? dwa wej?cia i wyj?cia cyfrowe oraz pi?? kana?w wej?ciowych dla sygna?w wolnozmiennych (w urz?dzeniach 2-/4-kana?owych).
Wej?cia i wyj?cia cyfrowe mog? by? u?ywane jako:
- wej?cia wyzwalaj?ce,
- tachometry
- synchronizacja z GPS.

Kana?y wyj?ciowe, w trakcie prowadzenia pomiarw, mog? opcjonalnie by? zasilane z kana?w wej?ciowych, sygna?w ju? zapisanych lub sygna?w generowanych wewn?trznie tj. szum bia?y lub r?owy.
Oprcz tego SAMURAI oferuje mo?liwo?? nagrania komentarza audio do ka?dego pomiaru

SAMURAI posiada nast?puj?ce urz?dzenia wirtualne jako podstawowe funkcje na ka?dym z kana?w:
Miernik poziomu d?wi?ku:
Miernik poziomu d?wi?ku klasy 1 wed?ug IEC 60651 / 60804 / IEC 61672 z rwnoczesnym pomiarem w krzywych wa?enia A, C i Z w sta?ych czasowych Fast, Slow i Impulse.
Oprcz tego miernik posiada takie funkcje jak: 10 percentyli, automatyczn? detekcj? impulsu, pomiar maksymalnego tempa, pomiar impulsywno?ci i zawarto?ci niskich cz?stotliwo?ci oraz r?norodne inteligentne triggery i markery. Rwnoleg?y zapis do 61 warto?ci pomiarowych dokonywany jest w zmienianych interwa?ach czasowych.
- Klasa 1 zgodnie z IEC 60561, 60804, 61672
- Poziom ze sta?ymi Fast, Slow, Impulse, Peak
- Pomiar wg krzywych A, C, Z jednocze?nie
- Lp, Lmax, Lmin, Leq, Lpeak dla wszystkich warto?ci poziomw
- LE, LAtm1/3/5, Ln

Analizator cz?stotliwo?ci:
Analiza tercjowa w czasie rzeczywistym dla cz?stotliwo?ci ?rodkowych od 0.04 Hz ... 40 kHz i analiza FFT z 101...25601 linii; ka?da opcja analizy zawiera dowolnie wybieralne tryby u?redniania i okresy zapisu danych.
Dodatkowo dla ka?dej z nich wy?wietlany i zapisywane s? poziomy sumaryczne. Jednocze?nie mo?e by? wy?wietlanych a? do 8 kana?w z widmem chwilowym, maksymalnym, minimalnym i Leq.
Analizator tercjowy oparty jest o filtry cyfrowe i spe?nia Klas? 0 zgodnie ze standardem IEC 61260.
Analizator tercjowy czasu rzeczywistego:
- Filtry 1/3 oktawy zgodnie z IEC 61260, Klasa 0
- Pasma od 0.04 Hz ... 40 kHz dowolnie wybieralne
- Wy?wietlenie jako s?upek, kontur lub wykres liniowy

Analizator FFT:
- Analiza FFT z 101 ... 25601 linii
- Zakres cz?stotliwo?ci wybieralny od 0 ... 19.5 Hz do 0 ... 40 kHz
- Wy?wietlenie jako s?upek, kontur lub wykres liniowy

Zapis sygna?u d?wi?kowego
Wyzwalany zapis sygna?u z dowolnie wybieranym pasmem DC ... 40 kHz (filtry decymuj?ce 1/2 ... 1/1024 dla nagrywania, filtry interpoluj?ce dla odtwarzania) by zredukowa? obj?to?? danych.

Rejestrator poziomw
- Wszystkie warto?ci z miernika poziomu d?wi?ku
- Wszystkie pasma analizatora cz?stotliwo?ci
- Wszystkie kana?y wej?ciowe

Pomiary czasu pog?osu
Pomiary czasu pog?osu w pasmach tercjowych z u?yciem nast?puj?cych rodzajw wzbudzenia:
- Przerwany szum
- Impuls
- Sweep


Funkcjonalno?? systemu SAMURAI mo?na jeszcze rozszerzy? za pomoc? dodatkowych opcji programowych.

Wi?cej informacji znajdziecie na stronie producenta Sinus Messysteme oraz na polskiej stronie dystrybutora.
Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack