Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 27 guests online
Strona domowa Programy Opcje dodatkowe do systemu SAMURAI.
Opcje dodatkowe do systemu SAMURAI.
Wtorek, 09 Luty 2010 20:39
Po zainstalowaniu dodatkowych rozzerze? system SAMURAI mo?e by? wykorzystywany w praktycznie ka?dym rodzaju pomiarw akustycznych i pomiarw wibracji.

Pomiary czasu pog?osuDost?pne s? nast?puj?ce rozszerzenia:
HVMA (Human Vibration Multi-Analyzer) analizator wibracji cz?owieka. Analizator wibracji cz?owieka umo?liwia pomiar wibracji cia?a ludzkiego w trzech osiach z u?yciem wa?enia zgodnie ze standardami ISO 2631 i ISO 5349. Warto?ci dla osi x-, y-, oraz z-, jak rwnie? wektor wypadkowy dla r?ki/ramienia i ca?ego cia?a z wa?eniem Comfort i Health wy?wietlane s? rwnocze?nie.
Automatyzacja Automatyczne porwnanie analizy cz?stotliwo?ci z widmem odniesienia i ich obs?uga wraz z automatyczn? reakcj? urz?dzenia (wys?anie wiadomo?ci, prze??czenie sygna?u wyj?ciowego lub start aplikacji, np. wys?anie emaila).
Miernik wibracji Ta opcja umo?liwia pojedyncze i podwjne ca?kowanie sygna?u, filtrowanie filtrami dolno- i grnoprzepustowymi trzeciego rz?du z prze??czanymi cz?stotliwo?ciami granicznymi. Miernik wibracji spe?nia standardy dla miernikw wibracji na maszynach: ISO 2954, ISO 7919, DIN ISO 10816 dla ustawie? HP=10Hz i LP=1kHz.
Cz??ci oktawy Opcja ta zawiera filtry 1/1, 1/3, 1/6, 1/12 lub 1/24 oktawy w czasie rzeczywistym. Wszystkie filtry spe?niaj? Klas? 0 zgodnie z IEC 61260. Szeroko?? pasma mo?e by? dowolnie wybierana pomi?dzy 0.04 Hz ... 40 kHz. Widma chwilowe, maksymalne, minimalne oraz Leq mog? by? wy?wietlane rwnocze?nie.
NoiseCam Oprcz nagrywania audio opcja NoiseCam w po??czeniu z kamer? internetow? umo?liwia nagranie video przy dowolnie wybranej kompresji. Dwie wielko?ci mierzone z miernika poziomu d?wi?ku lub kana?u HVMA mog? by? na?o?one na obraz. W ten sposb kolejne etapy pomiaru i jego warunki mog? by? ?atwo i przejrzy?cie udokumentowane. Eksport do dowolnego standardowego formatu pozwala na odtworzenie nagrania na ka?dym komputerze. Poprzez to sam zainteresowany lub odpowiednie w?adze mog? otrzyma? przez internet przyst?pn? dokumentacj? przekrocze? poziomw dopuszczalnych.
Multi-Generator Poza generatorem szumu opcja ta pozwala na generacj? sygna?w o kszta?tach: sinus, prostok?t, trjk?t, impuls, z?o?one sygna?y sinusoidalne, logarytmiczny i liniowy sweep oraz szum pseudolosowy. Dowolnie wybierane sygna?y generatora lub wielko?ci zmierzone zapisane w formacie .WAV mog? by? wys?ane do wyj?cia rwnocze?nie z rejestrowanymi danymi i analiz? FFT.
Pomiary przeje?d?aj?cych pojazdw (Pass-by) Opcja ta wykorzystywana jest przy nowatorskich pomiarach przeje?d?aj?cych pojazdw zgodnie z ISO 362 z u?yciem systemu StarPass. Pr?dko?? pojazdw oraz detekcja ich wjazdu i wyjazdu z obszaru pomiaru mierzone s? z u?yciem systemu GPS o wysokiej precyzji. Kierowca kontroluje przebieg pomiaru i otrzymuje wszystkie potrzebne informacje na niewielkim wy?wietlaczu TFT na desce rozdzielczej. Podczas pomiaru SAMURAI jest sterowany zdalnie przez system StarPass i protok? TCP/IP.
Interfejs TCP/IP Dzi?ki temu rozszerzeniu wszystkie funkcje systemu SAMURAI mog? by? kontrolowane przez sie? umo?liwiaj?c jego wykorzystanie w z?o?onych systemach. Wszystkie funkcje mog? by? uruchomione komendami sieciowymi. Wszystkie dane, za wyj?tkiem danych czasowych? (time data), mog? by? przesy?ane przez sie? w czasie rzeczywistym.
Klient TCP/IP Zdalna kontrola systemem SAMURAI przez ka?d? sie?. Komendy, wiadomo?ci o statusie i pomiarach s? przesy?ane przez sie? bezprzewodow? lub GSM i wy?wietlane tak jak w SAMURAI. Jednocze?nie mo?e by? kontrolowanych do 12 urz?dze?. Podczas pomiarw wy?wietlany jest poziom d?wi?ku, historia poziomu i widmo.
Funkcje przej?cia FRF Opcja ta umo?liwia pomiary funkcji przej?cia dla konstrukcji z u?yciem m?ota impulsowego i trjosiowego akcelerometru. Po edycji geometrii, u?ytkownik jest przeprowadzany przez ca?y pomiar. Poziomy wyzwalania s? kontrolowane automatycznie, a u?ytkownik ma mo?liwo?? r?cznie korygowa? przebieg pomiaru. Nast?pnie wy?wietlane s? funkcje przej?cia. Dane mog? by? wyeksportowane do programu MEscope (UFF).
Akustyka budowlana (SAMBA) SAMBA jest oprogramowaniem do wygodnego wykonywania pomiarw i analiz koniecznych w akustyce budowlanej. Poza pomiarami czasu pog?osu (s? dost?pne ju? w podstawowej wersji SAMURAI), opcja ta pozwala na definiowanie ?rd?a, odbieranego widma oraz t?a akustycznego. Oblicza izolacyjno?? od d?wi?kw powietrznych i uderzeniowych wed?ug standardw podanych poni?ej. Prac? u?ytkownikowi u?atwia nawigacja za pomoc? menu. Funkcje pomiarowe, analityczne i raportuj?ce s? zintegrowane w zwarty u przejrzysty interfejs u?ytkownika. Podczas pomiarw wykonywanych za pomoc? opcji SAMBA, dost?pny jest te? widok jak w SAMURAI, np.: widok tercji dla ka?dego z kana?w. Mo?liwo?? wyboru mierzonego sygna?u (szum lub impuls) gwarantuje optymalne efekty.
SAMBA najwa?niejsze w?a?ciwo?ci: - Zarz?dzanie pomieszczeniami ?rd?owymi/odbiorczymi oraz drogami transmisji, - Przejrzysta nawigacja wraz z wy?wietlaniem statusu, - Wybieralny zakres cz?stotliwo?ci (np. 1253150 Hz lub 50 5000 Hz) - Wy?wietlanie aktualnego widma tercjowego na ?ywo w SAMURAI - Pomiary czasu pog?osu, widma oraz krzywych wygasania d?wi?ku, - Historia czasowa w pasmach cz?stotliwo?ci - Automatyczne u?rednianie wynikw z wielu mikrofonw i pomiarw - Obliczanie i wy?wietlanie poziomu ha?asu t?a z pomiarw transmisji/czasu pog?osu - U?ycie wewn?trznych i zewn?trznych generatorw - Elastyczne tworzenie raportw pomiarowych - w??cznie z formularzem i eksportem wynikw - Mo?liwo?? zdalnego sterowania przebiegiem pomiarw - Tworzenie i wydruk protoko?w pomiarowych wed?ug standardw - Obs?ugiwane standardy: ISO 140-3 (Pomiary laboratoryjne izolacyjno?ci od d?wi?kw powietrznych elementw budowlanych)
ISO 140-4 (Pomiary terenowe izolacyjno?ci od d?wi?kw powietrznych mi?dzy pomieszczeniami)
ISO 140-5 (Pomiary terenowe izolacyjno?ci akustycznej od d?wi?kw powietrznych ?ciany zewn?trznej i jej elementw)
ISO 140-6 (Pomiary laboratoryjne izolacyjno?ci od d?wi?kw uderzeniowych stropw)
ISO 140-7 (Pomiary terenowe izolacyjno?ci od d?wi?kw uderzeniowych stropw)
ISO 140-8 (Pomiary laboratoryjne t?umienia d?wi?kw uderzeniowych przez pod?ogi na masywnym stropie wzorcowym)
ISO 140-12 (Pomiar laboratoryjny izolacyjno?ci od d?wi?kw powietrznych i uderzeniowych podniesionej pod?ogi pomi?dzy dwoma s?siednimi pomieszczeniami)
ISO 717-1 (Ocena izolacyjno?ci akustycznej w budynkach i izolacyjno?ci akustycznej elementw budowlanych - Izolacyjno?? od d?wi?kw powietrznych)
ISO 717-2 (Ocena izolacyjno?ci akustycznej w budynkach i izolacyjno?ci akustycznej elementw budowlanych - Izolacyjno?? od d?wi?kw uderzeniowych)
ISO 3382 (Pomiary czasu pog?osu pomieszcze?)
DIN 4109 (Wymagania i testowanie, Izolacyjno?? akustyczna w budynkach)
DIN 4109-10 (Rekomendacje, Rozszerzona izolacyjno?? akustyczna w apartamentach)

Pomiary mocy akustycznej Pomiary mocy akustycznej w pasmach tercjowych i jako suma poziomw z u?yciem r?nych powierzchni pomiarowych i ilo?ci mikrofonw mog? by? przeprowadzane w czasie rzeczywistym lub zapisane do p?niejszej obrbki. Prac? u?ytkownikowi u?atwia nawigacja za pomoc? menu. Funkcje pomiarowe, analityczne i raportuj?ce s? zintegrowane w zwarty u przejrzysty interfejs u?ytkownika. Podczas pomiarw wykonywanych w tej opcji, dost?pny jest te? standardowy widok jak w SAMURAI, np. widok tercji dla ka?dego z kana?w. W zale?no?ci od wymaga? i liczby dost?pnych kana?w, pomiary mog? by? wykonywane rwnocze?nie lub sekwencyjnie. Dodatkowo mog? by? jednocze?nie mierzone i wy?wietlane inne parametry pracy badanego obiektu, np.: pr?dko?? obrotowa lub moc .
Moc akustyczna jest obliczana automatycznie zgodnie ze standardami ISO 3744 i ISO 3746.

Analiza harmonicznych Opcja do analizy harmonicznych jest wykorzystywana do obliczenia i prezentacji widma wzgl?dem rz?du cz?stotliwo?ci podstawowej lub pr?dko?ci obrotowej. Dla tej opcji oferujemy r?norodne czujniki pr?dko?ci obrotowej, ktre s? pod??czone do wej?cia Tacho 1 lub 2 przy u?yciu specjalnego adaptera, ktry tak?e mo?e stanowi? ?rd?o zasilania dla czujnikw laserowych.
Nat??enie d?wi?ku Pomiary nat??enia d?wi?ku zgodnie z ISO 9614 cz??? 1 i 2 w??cznie z mapowaniem d?wi?ku na?o?onym na zdj?cia cyfrowe. Opcja ta pozwala na pomiary mocy akustycznej w obecno?ci ustalonego ha?asu t?a bez konieczno?ci ich wykonania w polu swobodnym. U?ytkownik prowadzony jest przez ca?y proces pomiaru, a jego przebieg jest automatycznie ?ledzony zgodnie ze standardem. Program obs?uguje tak?e kalibracj? sond nat??eniowych.
Wi?cej informacji znajdziecie na stronie producenta Sinus Messysteme oraz na polskiej stronie dystrybutora.
Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack