Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 22 guests online
Strona domowa Sprz?t
Boogie - najprostszy w u?yciu miernik ca?kuj?cy.
Sobota, 30 Styczeń 2010 20:42

Boogie

Miernik poziomu d?wi?ku Boogie zawiera podstawowe funkcje pomiarowe w kompaktowej obudowie. Ide? jego konstrukcji by?o maksymalne uproszczenie obs?ugi przy zachowaniu praktycznych funkcji.

Boogie posiada tylko 3 przyciski pokryte plastikow? foli?, ktre s? ?atwe do czyszczenia, a mocowanie mikrofonu jest wykonane ze stali.

Miernik pozwala ?atwo zmierzy? i obiektywnie oceni? aktualny poziom d?wi?ku. Du?y i czytelnie zaaran?owany wy?wietlacz, pokazuj?cy wynik w postaci cyfrowej i na wykresie, znacznie u?atwia pomiary.

Boogie wykonuje pomiary zawsze wg charakterystyki A i ze sta?? czasow? Fast.

Oprcz chwilowego poziomu ci?nienia akustycznego - LAF i warto?ci maksymalnej LAFmax, Boogie mo?e mierzy? poziom ci?nienia akustycznego LAeq sca?kowany w czasie. Ta opcja jest zazwyczaj dost?pna jedynie w znacznie wi?kszych i dro?szych urz?dzeniach.

Więcej…
 
Tango - ca?kuj?cy miernik poziomu d?wi?ku firmy Sinus.
Sobota, 30 Styczeń 2010 20:40

Tango

Tango jest kompaktowym miernikiem poziomu d?wi?ku 1 klasy przeznaczonym do zastosowa? na stanowiskach pracy i w ?rodowisku zewn?trznym.

Wst?pnie polaryzowany mikrofon kalibrowany automatycznie ze standardowym kalibratorem akustycznym. Zakres pomiarowy 110 dB ustawiany automatycznie.

Warto?? zmierzona jest wy?wietlana na pod?wietlanym panelu i jest czytelna z wi?kszych odleg?o?ci w ?wietle s?onecznym i w ciemno?ci. Czytelnie zaaran?owana klawiatura posiada wyczuwalny moment wci?ni?cia klawiszy.

Tango umo?liwia rwnoczesny pomiar wed?ug krzywych A i C oraz wed?ug sta?ych czasowych Fast (124 ms) i Slow (1 s). Dodatkowo oprcz warto?ci chwilowych (LAF i LAS) oraz poziomw maksymalnych (LAFmax, LASmax i LACpeak), mo?e mierzy? warto?ci (LAeq, LAtm5, LAtm5-LAeq) ca?kowane przez zadany okres. Mog? by? rwnie? mierzone czasy przekroczenia dowolnie zadanych poziomw LCpeak.

Więcej…
 
Harmonie i Hurricane - uniwersalne przeno?ne laboratorium akustyczne.
Poniedziałek, 25 Styczeń 2010 23:02
Harmonie boxHARMONIE jest wielokana?ow? platform? do pomiarw d?wi?ku i drga?, do zastosowa? mobilnych i stacjonarnych produkcji Sinus Messysteme. Cechuje si? kompaktowymi wymiarami, wysok? dok?adno?ci? i minimalnym zu?yciem energii.


Instrument pomiarowy HARMONIE jest dost?pny w trzech postaciach:
- obudowy z interfejsem PCMCIA wersja Box,
- karty PCI,
- Soundbooka - jako kompletne kompaktowe urz?dzenie.

W ka?dej z tych postaci dost?pne s? warianty z 2, 4 i 8 kana?ami. W kombinacji z pakietem oprogramowania, HARMONIE mo?e by? u?yty w szerokim zakresie pomiarw i analiz.

Dla bardziej zaawansowanych zastosowa? w oparciu o system Harmonie firma Sinus stworzy?a system pomiarowy Hurricane z dost?pn? liczb? 16 lub 32 kana?w.

Wi?cej...
 
Poniedziałek, 25 Styczeń 2010 22:26
SoundbookSoundbook jest notebookiem klasy 1 do ka?dego rodzaju zada? pomiarowych w zakresie d?wi?ku i wibracji stworzonym przez firm? Sinus Messysteme. Powsta? na bazie bardzo wydajnego i wytrzyma?ego przemys?owego notebooka Panasonic CF-19 (Toughbook).

Kompatybilno?? z systemem HARMONIE pozwala u?ytkownikowi wybiera? z szerokiej liczby rozwi?za? programowych w zale?no?ci od zastosowania i bud?etu. Soundbook jest oferowany w trzech wersjach dwu, cztero i o?miokana?owej.

Pozwala na realizacj? pomiarw oraz stanowi mobilne biuro. Komputer pracuje na procesorze Intel Centrino i systemie Windows2000/XP.

Obs?ugiwany jest za pomoc? obracanego ekranu dotykowego i touchpada.

Wi?cej...
 


 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack