Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 20 guests online
Strona domowa Aktualno?ci Konsultacje spo?eczne Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem m.st. Warszawy wraz z prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko.
Konsultacje spo?eczne Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem m.st. Warszawy wraz z prognoza oddzia?ywania na ?rodowisko.
Wpisany przez Piotr J?dzura   

Urz?d m.st. Warszawy zaprasza do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych projektu Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem dla m.st. Warszawy wraz z Prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.

Chcesz, ?eby w Warszawie by?o ciszej? Denerwuje Ci? ha?as ulicy? Zapoznaj si? z projektem ochrony stolicy przed ha?asem i zg?o? uwagi.

W dniach 7 - 30 kwietnia 2009 r., obydwa dokumenty zostan? wy?o?one do publicznej wiadomo?ci w siedzibie Biura Ochrony ?rodowiska (pl. Starynkiewicza 7/9, pi?tro V, pokj 503), a tak?e udost?pnione na stronie internetowej: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/. Wszelkie uwagi do Programu b?dzie mo?na zg?asza? w miejscu jego udost?pnienia (od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 8.00 16.00) oraz drog? elektroniczn?, pisz?c na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W ramach konsultacji zaplanowano rwnie? dwa otwarte spotkania ze wszystkimi zainteresowanymi mieszka?cami Warszawy. Spotkania odb?d? si? w dniach 15 i 23 kwietnia 2009r. w godzinach 17.00 20.00 w Sali Koncertowej na VI pi?trze Pa?acu Kultury i Nauki (pl. Defilad 1),
a z dokumentem b?dzie mo?na zapozna? si? ju? od godziny 16.00. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie przez autorw projekt Programu i Prognozy. B?dzie mo?na podyskutowa? o Programie oraz o zaproponowanych w nim rozwi?zaniach ograniczaj?cych ha?as w mie?cie, a tak?e zg?osi? opinie i uwagi do prezentowanych dokumentw. Sugestie mieszka?cw zostan? zarejestrowane i rozpatrzone, a nast?pnie wzi?te pod uwag? przy opracowaniu ko?cowej wersji Programu.

Rwnolegle z mieszka?cami swoje uwagi zg?asza? b?d? podmioty odpowiedzialne za jego realizacj? tj. m.in. zarz?dcy drg, lotnisk, kolei, transportu miejskiego. Nast?pnie Program zostanie zaopiniowany przez regionalnego dyrektora ochrony ?rodowiska i pa?stwowego wojewdzkiego inspektora sanitarnego. Ostateczna wersja Programu zostanie przed?o?ona Radzie m.st. Warszawy do uchwalenia. Zatwierdzony Program stanie si? podstaw? do realizacji, zgodnie z przyj?tym harmonogramem, dzia?a? zmierzaj?cych do poprawy klimatu akustycznego naszego miasta.

Program opracowywany jest dla terenw, gdzie wyst?pi?y przekroczenia dopuszczalnych norm ha?asu i ma na celu dostosowanie jego poziomu do dopuszczalnego. W?rd rozwi?za?, ktrych wprowadzenie ograniczy uci??liwo?? ha?asu wymieni? nale?y przede wszystkim:
planowanie przestrzenne uwzgl?dniaj?ce uwarunkowania akustyczne terenw,
odpowiednie zarz?dzanie ruchem w mie?cie,
rozdzielenie ruchu tranzytowego i lokalnego,
wprowadzanie ograniczenia pr?dko?ci ruchu pojazdw na wybranych obszarach i odcinkach drg,
budowanie obwodnic,
zastosowanie cichych nawierzchni jezdni oraz t?umi?cych podk?adw pod tory,
zastosowanie ekranw akustycznych.
Realizacja dzia?a?, zaproponowanych w Programie przyczyni si? w perspektywie d?ugofalowej do polepszenia warunkw ?ycia wszystkich mieszka?cw Warszawy. W Programie zostan? rwnie? wskazane tzw. obszary ciche, czyli miejsca, w ktrych zostanie zachowany klimat akustyczny na obecnym, korzystnym poziomie. Tereny te zostan? obj?te przepisami prawa miejscowego, w tym planistycznymi, ktre okre?l? szczeg?owo jakie rodzaje inwestycji i dzia?alno?ci mog? by? tam prowadzone.

Dodatkowe informacje na temat projektu Programu ochrony ?rodowiska przed ha?asem dla m.st. Warszawy wraz z Prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko pod nr telefonw 022 25 79 244 lub 022 25 79 259.

 

?rd?a:

oficjalny serwis informacyjny Warszawy http://www.um.warszawa.pl/v_syrenka/new/index.php?dzial=aktualnosci&ak_id=18510&kat=3

Portal drogowy Edroga http://www.edroga.pl

 

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack