Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 29 guests online
Strona domowa Edukacja Studia podyplomowe Identyfikacja ha?asowo-wibracyjnych zagro?e? ?rodowiska - Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej
Identyfikacja ha?asowo-wibracyjnych zagro?e? ?rodowiska - Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej
Poniedziałek, 24 Styczeń 2011 22:23
Logo Politechnika Warszawska

Studia podyplomowe pt: "Identyfikacja ha?asowo-wibracyjnych zagro?e? ?rodowiska" prowadzone b?d? w zakresie ochrony ?rodowiska przed zagro?eniami wibroakustycznymi pochodz?cymi od powierzchniowych i powietrznych ?rodkw transportu. Celem studiw jest dostarczenie s?uchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drga? i ha?asu, zapoznanie z metodami pomiarw i ocen zagro?e? wibroakustycznych oraz mo?liwo?ciami redukcji ich oddzia?ywania. S?uchacze zapoznani zostan? z obowi?zuj?cymi w Polce i Unii Europejskiej normami oraz przepisami prawnymi.

Studia przeznaczone s? dla in?ynierw projektantw, pracownikw laboratoriw ?rodowiskowych, urz?dnikw.

Zdobyta w trakcie studiw wiedza metrologiczna oraz znajomo?? obowi?zuj?cych przepisw pozwoli absolwentom na zastosowanie wsp?czesnych metod i technologii niezb?dnych do przygotowania opinii ?rodowiskowych wymaganych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, lokalizacji obiektw przemys?owych, opracowywania planw perspektywicznych, dopuszcze? do u?ytkowania i podobnych. Wp?ynie to na popraw? warunkw ?ycia i pracy odpowiadaj?cych standardom Unii Europejskiej.

Mi?dzywydzia?owe Studium Podyplomowe jest organizowane przez:
- Zintegrowane ?rodowiskowe Laboratorium Systemw Mechatronicznych Pojazdw i Maszyn Roboczych,
- Pracowni? Wibroakustyki IPBM,
- Wydzia? Samochodw i Maszyn Roboczych oraz Wydzia? In?ynierii ?rodowiska Politechniki Warszawskiej.

Do pobrania PLAN STUDIW w rozbiciu na poszczeglne przedmioty.

Zasady studiowania:
Studia trwaj? 2 semestry, 220 godzin i odbywaj? si? w 10 zjazdach w nast?puj?ce dni tygodnia:
- pi?tek w godz. 16:00 21:00,
- sobot? w godz. 8:00 18:00,
- niedziel? w godz. 8:00 15:00.

Kontrola post?pw odbywa si? na podstawie przeprowadzonych zalicze? po g?wnych przedmiotach tematycznych i pracy ko?cowej.
?wiadectwo uko?czenia studiw podyplomowych otrzymuje osoba, ktra spe?ni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikaj?ce z ustawy, ma uregulowane wymagane op?aty, uzyska konieczne zaliczenia) i z?o?y pozytywnie ocenion? przez opiekuna prac? ko?cow?.

Istnieje mo?liwo?? odbycia pracy projektowej i seminariw tematycznych w okresach pomi?dzy zjazdami.

Wymagane dokumenty:
odpis dyplomu uko?czenia studiw wy?szych, karta zg?oszenia.

Termin zg?osze?:
od 1 czerwca do 30 wrze?nia br. (na wszelki wypadek prosz? si? dowiadywa? bezpo?rednio u organizatora, kontakt poni?ej)
Op?aty:
- ca?kowita 4100 z?
- w ratach: pierwsza rata 300 z? p?atna do ko?ca wrze?nia, druga rata 1900 z? do ko?ca listopada, trzecia rata 1900 z? do ko?ca kwietnia.
Aktualny numer konta, na ktre nale?y kierowa? wp?aty znajduje si? na stronie internetowej organizatora (patrz ni?ej).

Osoby, ktre prze?l? kopi? dyplomu studiw wy?szych i wype?nion? ankiet? zg?oszeniow? oraz dokonaj? wp?aty I raty (300 z?) otrzymaj? stosowne potwierdzenie z Sekretariatu Studiw Podyplomowych.
Ankiet? zg?oszeniow? mo?na uzyska? osobi?cie w sekretariacie Studiw Podyplomowych, listownie, faxem.

Przyj?cie na studia zg?oszenie (decyduje kolejno?? zg?osze?).
Tworzenie grupy oko?o 20 osobowej (minimum 16 osb).

Kontakt:
ul. Narbutta 84
Warszawa 02-524
tel. 0 - 22 - 234 - 8117 do 8119
fax 0 - 22 - 234 - 8121
Kierownik studiw: dr in?. Marcin Jasi?ski


 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack