Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 48 guests online
Strona domowa
Soundbook firmy Sinus - komputerowy system do pomiarw ha?asu i wibracji.
SoundbookSoundbook jest notebookiem klasy 1 do ka?dego rodzaju zada? pomiarowych w zakresie d?wi?ku i wibracji stworzonym przez firm? Sinus Messysteme. Powsta? na bazie bardzo wydajnego i wytrzyma?ego przemys?owego notebooka Panasonic CF-19 (Toughbook).

Kompatybilno?? z systemem HARMONIE pozwala u?ytkownikowi wybiera? z szerokiej liczby rozwi?za? programowych w zale?no?ci od zastosowania i bud?etu. Soundbook jest oferowany w trzech wersjach dwu, cztero i o?miokana?owej.

Pozwala na realizacj? pomiarw oraz stanowi mobilne biuro. Komputer pracuje na procesorze Intel Centrino i systemie Windows2000/XP.

Obs?ugiwany jest za pomoc? obracanego ekranu dotykowego i touchpada.

Wi?cej...
 
XV Mi?dzynarodowa Konferencja Zwalczania Ha?asu - NOISE CONTROL 2010 - 6-9.06.2010 r.

Logo CIOPMi?dzynarodowa Konferencja Zwalczania Ha?asu NOISE CONTROL 2010 odb?dzie si? w dniach 6-9 czerwca 2010 r. w Zamku Ksi?? k/Wa?brzycha.

Komitet Organizacyjny zaprasza do udzia?u w Konferencji wszystkich zainteresowanych szeroko poj?tymi zagadnieniami zwalczania ha?asu i drga? mechanicznych.

Konferencja skierowana jest do osb zajmuj?cych si? t? problematyk? w badaniach podstawowych, szkoleniach, zarz?dzaniu bezpiecze?stwem i higien? pracy, pomiarach, doradztwie technicznym, a tak?e w pracach legislacyjnych i normalizacyjnych dotycz?cych ochrony ?rodowiska pracy i ?rodowiska naturalnego.
Czytaj dalej...
 
Nowa instrukcja ITB - 448/2009 "W?a?ciwo?ci d?wi?koizolacyjne..."

W oficynie wydawniczej Instytutu Techniki Budowlanej ukaza?a si? Instrukcja nr 448/2009 pt. "W?a?ciwo?ci d?wi?koizolacyjne ?cian, dachw, okien i drzwi oraz nawiewnikw powietrza zewn?trznego". Stanowi ona uaktualnienie instrukcji nr 369/2002 - "W?asno?ci d?wi?koizolacyjne przegrd budowlanych i ich elementw".

Spis tre?ci instrukcji ze strony ITB: http://www.itb.pl/files/itb/448.pdf


 
Prognozy ruchu pojazdw w opracowaniach ?rodowiskowych.
Jak bardzo istotnym czynnikiem w procesie opracowania OO? jest poprawna i mo?liwie dok?adna prognoza ruchu, nie trzeba nikogo przekonywa?. Tym bardziej, ?e w zakresie oddzia?ywania ha?asu staje si? czynnikiem decyduj?cym.

Prognoza ruchu mo?e zawa?y? na ogromnych kosztach ewentualnych zabezpiecze? akustycznych. Czasem nawet stanowi by? albo nie by? dla inwestycji drogowej. Szczeglnie wa?ne staje si? wi?c takie planowanie rozk?adu ruchu, aby jego wp?yw na emisj? ha?asu by? uwzgl?dniany od samego pocz?tku powstawania planw rozwoju ca?ych miast i regionw.

O wyzwaniach i trudno?ciach na etapie wykonywania prognoz ruchu przeczytacie w cyklu artyku?w "Wp?yw prognozowania ruchu na analizy ?rodowiskowe w drogownictwie" na portalu edroga.pl.

Linki do artyku?w: cz??? I i cz??? II.
 
Nowy modu? obliczeniowy do IMMI ha?as na stanowiskach pracy.

Firma Wlfel Mesysteme wci?? rozwijaj?c program IMMI stworzy?a do niego kolejny modu? obliczeniowy. Tym razem, oprcz oblicze? emisji ha?asu w ?rodowisku, zaproponowa?a rozwi?zanie umo?liwiaj?ce obliczanie poziomw d?wi?ku w halach i na stanowiskach pracy.

Workplace Noise Module pozwala na: - swobodne modelowanie wn?trz pomieszcze? przemys?owych (wraz z po?o?eniem i kszta?tem ekranw przeciwd?wi?kowych czy uwzgl?dnieniem geometrii sufitu baffle), - definicj? ?rde? - wyznaczanie krzywych zaniku d?wi?ku.
Czytaj dalej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack