Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 47 guests online
Strona domowa
Obszar ograniczonego u?ytkowania wok? lotniska Ok?cie jednak obowi?zuje
Lotnisko Ok?cie - start samolotuPojawi?a si? nadzieja na uzyskanie odszkodowa? dla mieszka?cw terenw s?siaduj?cych z warszawskim Ok?ciem i le??cych w obszarze ograniczonego u?ytkowania. Po wielu miesi?cach niepewno?ci i zamieszania wok? tej sprawy s?d apelacyjny orzek?, ?e rozporz?dzenie, na mocy ktrego ustanowiono OOU dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina jest obowi?zuj?ce.
Czytaj dalej...
 
28.02 - 4.03.2011 - XXXIX Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych
LOGO Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddzia? Grno?l?skiW dniach od 28 lutego do 4 marca 2011 r. odb?dzie si? w Szczyrku XXXIX Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych.

Konferencja stanowi forum dla wszystkich dziedzin wibroakustyki ?rodowiskowej.
W szczeglno?ci dotyczy to:
- ha?asu komunikacyjnego,
- ha?asu przemys?owego,
- wibroakustyki maszyn,
- akustyki pomieszcze?,
- ochrony przed ha?asem,
oraz podobnych zagadnie?.

Więcej…
 
Europejska Sie? ws. Ha?asu i Zdrowia - ENNAH
Logo ENNAH
G?wnym celem sieci ENNAH (The European Network on Noise and Health) jest u?atwienie komunikacji naukowej, wspieranie mi?dzydyscyplinarnej dyskusji i wymiany na polu zdrowia i ha?asu

Ha?as w ?rodowisku spowodowany przez transport i dzia?alno?? zak?adw przemys?owych jest uwa?any za istotny problem lokalnego ?rodowiska w Europie. Ilo?? skarg z powodu ha?asu wzros?a w Europie od 1992 r. i szacuje si?, ?e ok. 20% ludno?ci Unii Europejskiej (blisko 80 milionw ludzi) cierpi z powodu zbyt du?ego poziomu ha?asu. Naukowcy i eksperci ds. zdrowia uwa?aj?, ?e taka sytuacja jest nie do zaakceptowania (Zielona Ksi?ga Komisji Europejskiej, Przysz?a Polityka dot. Ha?asu, Bruksela, 1996).
Czytaj dalej...
 
Nowe rozporz?dzenie RM w sprawie przedsi?wzi?? mog?cych znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko.
Od 15 listopada zaczyna obowi?zywa? nowe rozporz?dzenie Rady Ministrw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi?wzi?? mog?cych znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397). Ma ono istotne znaczenie dla wszystkich uczestnikw procesu oceny oddzia?ywania na ?rodowisko, w tym oceny emisji ha?asu do ?rodowiska.

Rozporz?dzenie wprowadza kwalifikacj? rodzajw przedsi?wzi?? na mog?ce zawsze znacz?co odzia?ywa? na ?rodowisko i mog?ce potencjalnie znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko. Zawiera te? wykaz przypadkw, w ktrych zmiany dokonywane w obiektach nale?y traktowa? jako takie przedsi?wzi?cia.

Z dniem wej?cia w ?ycie nowego rozporz?dzenia traci moc rozporz?dzenie z dnia 9 listopada 2004 r.w sprawie okre?lenia rodzajw przedsi?wzi?? mog?cych znacz?co oddzia?ywa? na ?rodowisko oraz szczeg?owych uwarunkowa? zwi?zanych z kwalifikowaniem przedsi?wzi?cia do sporz?dzenia raportu o oddzia?ywaniu na ?rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z 2005 r.) wraz z aktami je zmieniaj?cymi Dz. U. Nr 92, poz. 769 z 2005 r. oraz Dz. U. Nr 158, poz. 1105 z 2007 r.
 
Nowa europejska nagroda EEA i NAS w dziedzinie ochrony przed ha?asem.
Logo EAAPodczas presti?owej uroczysto?ci w nocy 9 listopada w Londynie Europejska Agencja ?rodowiska (European Environment Agency - EEA) oraz Stowarzyszenie na rzecz Redukcji Ha?asu (Noise Abatement Society - NAS) og?osi?y now? europejsk? nagrod? w dziedzinie walki z ha?asem. Nagroda b?dzie przyznawana za innowacyjne rozwi?zania problemw zwi?zanych z ha?asem. Jednocze?nie EEA publikuje wytyczne dotycz?ce wp?ywu ha?asu na zdrowie ludzi.

Problem nadmiernego ha?asu od ruchu drogowego w najwi?kszych miastach Europy ha?asu dotyczy oko?o 56 milionw ludzi. Nara?enie na dzia?anie ha?asu mo?e wywo?ywa? stres i wp?ywa? na podstawowe aktywno?ci cz?owieka, takie jak sen, odpoczynek czy nauka. D?ugotrwa?e nara?enie mo?e rwnie? wywo?a? choroby tak powa?ne, jak nadci?nienie i choroby uk?adu kr??enia.
Czytaj dalej...
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 4 z 8
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack