Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 44 guests online
Strona domowa Prawo Istotna zmiana w przepisach ochrony ?rodowiska.
Istotna zmiana w przepisach ochrony ?rodowiska.
Czwartek, 13 Listopad 2008 21:45
15 pa?dziernika 2008 r. zaczyna obowi?zywa? Ustawa o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (Dz. U. Nr 199, Poz. 1227, wydana dnia 07.11.2008r.).

Stanowi ona odpowied? na zarzuty Komisji Europejskiej pod k?tem istniej?cych rozbie?no?ci pomi?dzy polskimi przepisami ochrony ?rodowiska, a dyrektywami unijnymi.

Komisja Europejska zakwestionowa?a m.in. sposb przeprowadzania w Polsce oceny oddzia?ywania inwestycji na ?rodowisko (wg Komisji odbywa si? zbyt wcze?nie, tzn. na etapie uzyskiwania zgody na realizacj? inwestycji - w zwi?zku z tym, z braku kompletnych danych technicznych na tym etapie, nie jest wystarczaj?co dok?adna, gdy? mo?e nie uwzgl?dnia? wielu istotnych czynnikw wp?ywaj?cych na stan ?rodowiska). Zaakcentowano tak?e niedoskona?o?? polskich rozwi?za? odno?nie informowania spo?ecze?stwa o planowanych przedsi?wzi?ciach, ograniczenie roli organizacji ekologicznych w ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko.

Wprowadzenie Ustawy oddali gro?b? blokady cz??ci ?rodkw unijnych dla Polski za lata 2007-2013.

 


Nowa Ustawa wprowadza obowi?zek wykonania oceny dla inwestycji mog?cych znacz?co lub potencjalnie oddzia?ywa? na ?rodowisko oraz na obszary Natura 2000.

W niektrych przypadkach ocena oddzia?ywania przeprowadzana b?dzie dwuetapowo. O konieczno?ci powtrnej oceny decydowa? b?d? w?a?ciwe organy administracyjne w decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia. O powtrne wykonanie oceny mo?e wyst?pi? tak?e inwestor sk?adaj?c odpowiedni wniosek.

Pierwsza ocena (zako?czona wydaniem decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi?wzi?cia) przeprowadzana b?dzie na etapie planowania inwestycji. Okre?lone w niej warunki b?d? stanowi?y wymagania ?rodowiskowe dla w?a?ciwych organw wydaj?cych pozwolenia na budow?.

Druga ocena (o ile b?dzie konieczna) przeprowadzana b?dzie na etapie wydawania zezwolenia na inwestycj?.


Zostaje utworzona nowa instytucja - Generalna Dyrekcja Ochrony ?rodowiska wraz z jej regionalnymi oddzia?ami. Zadaniem tego organu b?dzie usprawnienie procesw zarz?dzania ?rodowiskiem.

GDO? przejmie od wojewodw obowi?zki ochrony cennych przyrodniczo obszarw (m.in. Natura 2000) oraz obs?ug? ocen oddzia?ywania na ?rodowisko.

Generalny dyrektor ochrony ?rodowiska b?dzie wsp?pracowa? z organami samorz?du terytorialnego i organizacjami ekologicznymi, g?wnym konserwatorem przyrody i Pa?stwow? Rad? Ochrony Przyrody.


Ustawa zwi?ksza i usprawnia ka?demu zainteresowanemu dost?p do informacji o ?rodowisku i jego ochronie. Organami zobowi?zanymi do udzielania informacji s? organy administracji rz?dowej i samorz?dowej wszystkich szczebli oraz inne instytucje powo?ane do za?atwiania zada? dotycz?cych ochrony ?rodowiska.

Nowe przepisy zwi?kszaj? uprawnienia organizacji ekologicznych. Ka?da taka organizacja, powo?uj?c si? na swoje cele statutowe, b?dzie mog?a uczestniczy? w post?powaniach wymagaj?cych udzia?u spo?ecze?stwa na prawach strony. Organizacje ekologiczne zosta?y rwnie? szczeglnie uprawnione do sk?adania odwo?a? od decyzji organw oraz skarg w s?dach administracyjnych (nawet w przypadku wcze?niejszego nieuczestniczenia w post?powaniu do wydania decyzji).

Celem wprowadzenia Ustawy jest rwnie? u?atwienie inwestorom post?powania o uzyskanie ?rodkw unijnych poprzez jasne wskazanie w?a?ciwych organw, do ktrych powinien si? zg?osi? w celu uzyskania w?a?ciwych decyzji.

Dodatkowym efektem obowi?zywania ustawy ma by? znaczne skrcenie czasu potrzebnego na wydanie oceny oddzia?ywania na ?rodowisko.

Dodatki:

Szczeg?owe opracowanie dotycz?ce zmian w przepisach odno?nie OO? znajduje si? na stronie:

http://huby.seo.pl/08_halas/08_artykuly/ocena_oddzialywania_na_srodowisko/(1).htm

Pe?ny tekst Ustawy:

http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=289150&wid=289198&show_pdf=1

 

Ostatnio znaleziona rozmowa m.in. z Ministrem ?rodowiska - Markiem Nowickim oraz Ministrem Infrastruktury - Cezarym Grabarczykiem na temat Generalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska:

http://www.polskieradio.pl/jedynka/ekoserwis/default.aspx?id=15256

 

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack