Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 44 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? 27 kwietnia 2011 - 16 Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asem
27 kwietnia 2011 - 16 Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asem
Logo - Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asemJak zwykle w kwietniu ameryka?skie Centrum S?uchu i Komunikacji (Center for Hearing and Communication), wspierane przez organizacje spo?eczne i zawodowe oraz osoby prywatne na ca?ym ?wiecie, organizuje Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Ha?asem. Wydarzenie to ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i ?wiadomo?ci spo?ecze?stwa na temat zagro?e? zwi?zanych z d?ugotrwa?ym nara?eniem na ha?as.  

Tegoroczn?, 16 edycj? Mi?dzynarodowego Dnia Walki z Ha?asem zaplanowano na 27 kwietnia. W tym dniu odbywaj? si? darmowe badania s?uchu, akcje informacyjne propaguj?ce ochron? s?uchu i zmniejszenie nara?enia na ha?as na co dzie?.

Przes?anie tego dnia jest jasne - Stop ha?asowi!  

Ogromny wp?yw, jaki ma ha?as na nasze ?ycie, zdrowie i jako?? ?ycia nie mo?e by? wi?cej tolerowany. Setki bada? naukowych od lat ostrzegaj? o ryzyku, jakie niesie ze sob? d?ugotrwa?e nara?enie na ha?as. Ha?as, zupe?nie jak inne stresory, wi??e si? z negatywnymi psychicznymi i psychologicznymi zmianami u osb nara?onych.  Problemy zdrowotne dotycz? nie tylko doros?ych, wr?cz przeciwnie.

Ryzyko urazw s?uchu w?rd dzieci jest du?o wi?ksze. Od najm?odszych lat s? atakowane przez ha?as w swoich domach, szko?ach i na podwrkach. ?niwo zbiera popularno?? w?rd m?odzie?y przeno?nych odtwarzaczy i moda na g?o?ne s?uchanie muzyki.
Dzi?ki wzrostowi ?wiadomo?ci spo?ecznej, ha?as w ostatnich latach nie jest ju? tolerowany jako naturalna konsekwencja rozwoju przemys?u i post?puj?cej urbanizacji.Na ?wiecie ludzie coraz cz??ciej organizuj? si? by rozwi?zywa? problem ha?asu w swoich domach i w najbli?szym s?siedztwie. Ha?as by? jednym z g?wnych powodw skarg w niedawno ustanowionej w Nowym Jorku gor?cej linii telefonicznej.
Ka?dy mo?e si? przy??czy? i uczestniczy? w propagowaniu idei Dnia Walki z Ha?asem. Najwi?kszy wp?yw b?d? mia?y zorganizowane dzia?ania dzia?aczy spo?ecznych i zawodowych zwi?zanych z ha?asem.   

Co mo?na zrobi?? Podejmij nast?puj?ce dzia?ania:  
- specjali?ci - kontakt z cz?onkami lokalnymi spo?eczno?ciami dbaj?cymi o ochron? przed ha?asem;  
- lokalne organizacje spo?eczne kontakt ze szpitalami, klinikami i uczelniami w sprawie wsparcia akcji;  
- analiza lokalnych przepisw dotycz?cych ochrony przed ha?asem zorganizuj si?, mieszka?cy mog? bra? udzia? w spotkaniach spo?eczno?ci lokalnych i ocenia? egzekwowanie przepisw i procedur wykonawczych w ochronie przeciwha?asowej - poszukaj innych osb na tych spotkaniach z podobnymi do Twoich problemami z ha?asem. Skontaktuj si? z w?a?ciwymi organami ochrony ?rodowiska i popro? o dane na temat lokalnych planw ochrony przed ha?asem i ich wykonaniu;  
- koordynacja darmowych bada? s?uchu wsp?pracuj z klinikami, szpitalami, uczelniami i specjalistami zajmuj?cymi si? ochron? s?uchu. Pom? skoordynowa? akcje bada? s?uchu w Dniu Walki z Ha?asem;  
- rozsiewanie s?owa informuj i edukuj wsp?pracownikw, cz?onkw spo?eczno?ci lokalnej, pacjentw itp. o szkodliwych skutkach oddzia?ywania ha?asu na s?uch i zdrowie. Tam gdzie to konieczne zach?caj do stosowania ?rodkw ochrony s?uchu. Zwr? uwag? na swoje zachowanie i staraj si? uszanowa? prawo innych do ciszy i spokoju;  
- zamieszczanie plakatw informuj?cych - informuj opini? publiczn?, np. o potencjalnym zagro?eniu, jakie nios? dla dzieci ha?a?liwe zabawki; negatywnych efektach zdrowotnych dzia?ania ha?asu; zagro?eniu ze strony ha?asu drogowego, lotniczego i uczestnictwie w g?o?nych imprezach/koncertach;
- kontakt z miejscow? szko?? - sprawd?, czy s? realizowane s? jakie? programy lub dzia?ania antyha?asowe.

B?d? aktywny, przy??cz si?.
Poprzyj akcj? na Facebooku i podziel si? ze znajomymi - kliknij

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack