Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 47 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? Warsztaty akustyki przestrzennej - STOP NOISE - 13.01.2010 - Warszawa
Warsztaty akustyki przestrzennej - STOP NOISE - 13.01.2010 - Warszawa
Logo Stop Noise

Ju? 13 stycznia 2010 w Studio Polskiego Radia S2 w Warszawie odb?dzie si? pierwsze spotkanie z cyklu Warsztatw akustyki przestrzennej - STOP NOISE.

W p?niejszym terminie konferencja odb?dzie si? kolejno w Krakowie, Poznaniu i Wroc?awiu.

STOP NOISE wychodzi naprzeciw oczekiwaniom architektw, projektantw, inwestorw i wykonawcw. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki wymiana do?wiadcze?, najciekawsze case-study, zapoznanie z wymogami i problemami przy kszta?towaniu przestrzeni.
Ten niezwyk?y cykl konferencji po?wi?conych tematyce akustyki w ?rodowisku, architekturze i budownictwie zosta? stworzony przez Pracowni? Eventw - Info Inwest. Info Invest logo

We wsp?pracy ze znanym i cenionym specjalist? z IPPT PAN dr in?. J. Motylewskim oraz specjalnie zaproszonymi niezale?nymi ekspertami poruszana b?dzie tematyka:

- akustyki ?rodowiskowej
- akustyki w projektowaniu urbanistycznym
- akustyki wn?trz - mo?liwo?ci kszta?towania akustyki
- zasad projektowania akustycznego w budownictwie i architekturze
- projektowania akustyki ze wspomaganiem komputerowym
- d?wi?ku w architekturze widowiskowej.

Wsp?praca merytoryczna:
Dr in?. Jerzy Motylewski - Absolwent Politechniki Warszawskiej - pracownik naukowy w Zak?adzie Technologii Inteligentnych Instytutu Podstawowych Problemw Techniki PAN. Dzia?alno?? naukowo- badawcza o charakterze podstawowym oraz aplikacyjnym zwi?zana g?wnie z szeroko rozumianymi zagadnieniami miernictwa akustycznego, diagnostyk? wibroakustyczn?, spektroskopi? fotoakustyczn? oraz akustyk? ?rodowiskow?.

Prof. dr hab. in?. architekt Maria Stawicka-Wa?kowska Kierownik Katedry Architektury Morskiej i Przemys?owej Politechniki Gda?skiej, wieloletni pracownik naukowy Zak?adu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Dzia?alno?? dydaktyczna i naukowa zwi?zana g?wnie z architektur? oraz zagadnieniami akustyki urbanistycznej , architektonicznej i budowlanej. Wychowawca wielu specjalistw, autor lub wsp?autor szeregu znacz?cych publikacji, opracowa? ksi??kowych oraz rozwi?za? praktycznych z dziedziny akustyki.

Dr in?. Maria Tajchert - Absolwent Politechniki Warszawskiej, adiunkt w Zak?adzie Elektroakustyki Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zajmuje si? akustyk? wn?trz, przetwornikami elektroakustycznymi. Prowadzi wyk?ady, zaj?cia laboratoryjne oraz prace dyplomowe z zakresu akustyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Dr in?. Tadeusz Fidecki - Absolwent Politechniki Warszawskiej - wyk?adowca przedmiotu Elektroakustyka na Wydziale Re?yserii D?wi?ku oraz kierownik Pracowni Systemw Elektroakustycznych i Laboratorium Techniki D?wi?kowej w Katedrze Akustyki Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Specjalizuje sie w projektowaniu i miernictwie z zakresu akustyki wn?trz i systemw elektroakustycznych. Jest projektantem wielu systemw nag?o?nienia teatrw dramatycznych, muzycznych, oper, filharmonii i obiektw sportowych w Warszawie, Bia?ymstoku, Gda?sku, Gdyni, Gorzowie, Kielcach, ?odzi, Rzeszowie, Szczecinie, Zabrzu.

Program Konferencji:
10.00 Rozpocz?cie Sesja I
10.00 -10.15 Wprowadzenie
Podstawy fizyczne akustyki, zasadnicze, podstawowe poj?cia, definicje oraz parametr sygna?w akustycznych zwi?zanych z omawianymi dziedzinami akustyki ?rodowiskowej budowlanej i architektoniczno-urbanistycznej.
Wyk?ad poprowadzi: dr in?. Jerzy Motylewski
10.15 10.45 Akustyka ?rodowiskowa
Rola akustyka w ochronie ?rodowiska. G?wne zagadnienia generacji, propagacji ora ograniczenia ha?asu w ?rodowisku. Rodzaje map akustycznych miast oraz wytyczneopracowania programw ochrony przed ha?asem.
Wyk?ad poprowadzi: dr in?. Jerzy Motylewski
10.45 11.30 Akustyka w projektowaniu urbanistycznym
Rozk?ady poziomu d?wi?ku w przestrzeni zurbanizowanej przy r?nych uk?adach zabudow oraz w odniesieniu do dwch zasadniczych typw ha?asw - komunikacyjno przemys?owego oraz wewn?trzosiedlowego. Przyk?ady rozwi?za? praktycznych wra z wynikami bada? i pomiarw akustycznych szeregu r?nych przestrzeni zurbanizowanych.
Wyk?ad poprowadzi - prof. dr hab. in?. arch. Maria Stawicka-Wa?kowska
11.30 11.50 Produkty z mineralnej we?ny szklanej URSA w zastosowaniach podnosz?cych komfort akustyczny.
We?na URSA - izolacja akustyczna w systemach suchej zabudowy, - najnowsze badania izolacji pod?g p?ywaj?cych. PURE ONE - nowa technologia produkcji.
Wyk?ad poprowadzi ekspert z firmy Ursa Polska.
11.50 12.10 Przerwa kawowa Sesja II
12.10 12.25 Akustyka w pomieszczeniach u?yteczno?ci publicznej
Wyk?ad poprowadzi ekspert z firmy Armstrong
12.25 13.10 Akustyka wn?trz.
Problemy w akustyce wn?trz. Najwa?niejsze parametry akustyczne wn?trz i ich powi?zanie z subiektywn? ocena jako?ci akustyki. Mo?liwo?ci kszta?towania akustyki sal.
Wyk?ad poprowadzi - dr in?. Maria Tajchert
13.10 14.00 D?wi?k w architekturze widowiskowej.
Projektowanie akustyki ze wspomaganiem komputerowym. Wielofunkcyjno?? we wsp?czesnych salach teatralnych, muzycznych i widowiskowych. Wp?yw funkcji na kszta?towanie d?wi?ku w salach.
Poj?cie doskona?a akustyka sal widowiskowych. Ocena akustyki.
Dla kogo projektuje si? akustyk? publiczno??, wykonawcy, re?yserzy d?wi?ku?
?rodki techniczne kubatura, kszta?t, wystrj wn?trz, zmienna akustyka, elektroakustyka.
Funkcje systemw nag?o?nienia, dog?o?nienie konferansjerki, muzykw.
D?wi?kowe Systemy Ostrzegawcze. Wymagania, mo?liwo?ci i ograniczenia akustyczne. Projektowanie ze wspomaganiem komputerowym. Auralizacja projektu. Przyk?ady wsp?czesnych sal widowiskowych.
Wyk?ad poprowadzi - dr in?. Tadeusz Fidecki
14.00 Panel Dyskusyjny warsztaty , dyskusje w kuluarach, porady ekspertw
15.00 Zako?czenie

Czas i miejsce:
13 stycznia 2010r.
Studio Polskiego Radia S2
przy ul. Modzelewskiego 59 (rg Woronicza przy TVP w Warszawie)

Kontakt z organizatorami:
Info Inwest Sp. z o.o.
Tel.022 664 44 44

Zapraszamy i do zobaczenia na Stop - Noise!

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack